FANDOMEÇS/13/275 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/277İŞBU 1081 ŞEVVALİNDE , CENNETE KOKULU ŞAM’DAN KABE-İ

KABE-İ ŞERİFE GİTTİĞİMİZ KONAKLARI BEYAN EDER.

Şam valisi,Silvayus paşa biraderi Hüseyin Paşa ,Şam hacılarını Kabeye götürmeğe memur edildi.Çünkü Arap eşkiyası hacıları her sene yağma ediyordu.5120 adama iki yüz yetmiş kese dağıtıp , üç yüz kese de diğer masraflara veridi.Şevvalın ……günü Hazreti Peygamberin mahfili şerefi alay ile Şam’da dolaştırıldı. O gün iki bin Acem hacısıda geldi. Her birinden adam başına on beşer altın tahsil olunup, oldukça yardımı oldu. O gün hakir iki yüz sikkei hasene, beş deve, bir hecin devesi,bir kısrak, dört mahfe, bir çadır, bir saka, bir ukkam, beş köle, ve yiyecek içeceklerimizle bütün ihtiyaçlarımızı görüp kendi otağımızda konakladık.

Nihayet 1081 senesi şevvalinin yirminci günü, o zamana kadar Şamda görülmemiş muazzam alyla çıktık.Kıble tarafına bağlar içinde bir saat gittik.

KÜÇÜK AHMED PAŞA KÖŞKÜ MENZİLİ:

Urban şeyhlerinin çaşıtları Urbana haber gönderdiler ki,(Bu seneyi başka senelere kıyas etmeyiniz.Hacıların başında öyle bir vezir vardır ki, isyan eden asla aman bulmaz. Hemen çoluk çocuğunuzla gelip hizmet edersiniz) bu haber üzerine birkaç Arap şeyhi bu küçük-Ahmed paşa menzilinde gelip paşa ile müşerref oldular. Burada paşa kethüdası, mahfili şerif devesinin yularını paşaya, o da hac emrine verdi. Şam mollası sicile geçti ve eline şer’i hüccet verdi.Sonra sabahleyin mamur çiftlikler içinden geçerek dört saat gittik.

KİSVE KÖYÜ:Kayalı bir derede 200 evli bir Arap köyüdür.İki camii,bir mescidi ,bir hamamı ,bir hanı olup,hacıların yolu üzerine beyaz çörek,börek ,pişmiş tavuk,kuzu ,yoğurt ,kaymak ,arpa ,saman getirerek yoluk ettiler.Ahalisi çoğu devecidir.Köy içinden geçen Kesve suyu çok lezzetlidir.Şam’ın zenginleri bu sudan içerler.

TARHANA HANI:Yolun iki tarafında iki handır.Hacılar hacdan dönüşte Aşura ayında burada dururlar.Vakıf yapanın şartına göre bu handa yüzlerce kazan tarhana ve aşura pişirilip hacılara dağıtılır.Oradan kalkıp valide sultan tarafından temizlenen yolda yürüdük.Vaktiyle bu yolda ,deve ,katır çamurda boğulurmuş.Bu yolu on saatte geçtik.

= = İç linkler = =

= = Dış linkler= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.