FANDOMEÇS/13/293 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/295fatiha ve üç hurma verdiler.Dizdarı ,hisar erleri ,mehteri ve seksen topu vardır.Kalenin genişliği:

Güneyde Mısır kapısı , iki tarafında iki büyük kule vardır. Kapının üst eşiğinde :

' (İnehü min süleymane ve innehü bismillahi’r-Rahmani’r – rahim …)yazılıdır. Buradan kuzeye üç yüz adım gidilince hac kapısı ,yani kıble kapısıdır.Buradan yine kuzeye 200 adım yokuş yukarı gider.Oradan iç kale kulesine 400 adımdır.Burada duvar gayet enli ve sağlamdır .Buradan doğuya yokuş aşağı 200 adım Şam kapısı ,oradan şerif kulesine kadar bin adımdır.Buradan Bakı’ kapısına kadar 300 adımdır.Buradan 100 adım gidince kalenin güney yanı tamam oldu.Buradan batıya dönülür. Ta Mısır kapısına kadar 1200 adımdır .Bu hesaba göre Medine kalesi tam 3350 adımdır.Duvarın kalınlığı altışar arşindir ve yirmişer arşın yüksekliktedir.Bu kale içinde gayet mamur 2000 evler vardır.İmaretinin çoğu han,medrese ,cami ,sebil ,tekke, mektep, darülhadis, darülkurradır.Fakat mescit ve cami yoktur.Kaleden dışarıda vardır.Ancak yedi evin bahçesi vardır. Tamamı beş mahalle ve …mihraptır.İç kalede de mihrap vardır.Bu iç kalede birkaç anbar,cephane,yetmiş seksen küçük ev vardır.Mescidi çok sanatlıdır. Sultan Süleyman yapısıdır.Hutbe okunan ancak Büyük camidir.

RAVZA – İ MUTAHHARA CAMİİ:

Resulu erkremin kabri şerifi bu cami içindedir. Medine’de başka camide Cuma namazı kılınmadığından cemaati pek çoktur. Eski hükümdarlar bu cami öyle sanatlı, nakışlı,mücevherli eylemişler ki rüya cennetidir.Resulu Ekrem Mekke’den Medine’ye hicret ettiklerinde (acaba nereye misafir olsak)derken cipril devenin yularını tutup Ebu Eyyebül ensari’nin evine götürürken, ilahi ilham ile Eba Eyüp ,Medine’den çıkıp Kuba camide Resulu erkeme (hoş geldiniz)diyerek devenin yularından tuttu ve evine götürdü. Peygamberle beraber gelen muhacirlerin,kadınları kendileriyle beraber gelmeyip, birçoğu boşanmışlardı burada Medine’de dörder kadını olanlar ikişer üçer kadınlarını boşayarak mühacirlerle evlendiler.Eba Eyüp böylece mühacirleri ev sahibi etti .Sonra Eba Eyüp , Resulü ekrem’e evini verdi. Sonra resulu Ekrem bu beyit-i şerifin yanında bir latif mescidi şerif yaptılar ki ,hala o mescid , Rabza – i Mütahhare olan camidir. Resulü Ekrem alem-i ukbaya rihlet buyurdukları vakit bu beyiti şerif içinde gömdüler.

= = İç linkler = =

= =Dış linkler= =

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.