FANDOMEÇS/13/306 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/308
Resulü ekrem o vakit 6 yaşında idi. Hazreti Âmine orada gömülmüştü. Bir kısım sö-züne inanılır siyer yazarlarına göre Resulü ekrem hicretin 6 ncı senesinde valideleri Âmine’nin cesedini çıkarıp Medine’ye götürüp süt validesinin bulunduğu kubbeye defnetmiştir. Ruh-u şerif-lerine nisa sûresini okuyup şefaatlerini rica ettik. Yine burada bir kubbe içinde Resulü ekremin evlâtları var. Evvelâ İbrahim, Ümmü Mâriye hazreti Kasım, hazreti Tayyip, hazreti Tahir…Bunlar Haticetül Kübrâdandırlar . Bunların dokuzu, Resulü ekremin vefatından evvel vefat etmişlerdir. Yalnız Fatımatüzzehra hazreti Ali’nin nikâhı altında kalıp, o da, Resulü ekremden altı ay sonra a-hirete göçtü.


Anâ âline çok selâm olsun

Yerleri ' ravzai cinan olsun

Resulü ekremin zevceleri ve evlâtları burada tamam oldu.


Yine Baki’ içinde sahabei kiramdan hazreti Saîdül Ahzarî,yine sahabeden hazreti Ö-mer ibn Amr Berberî (ekmekçilerin pîridir), hazreti Ebubekir’in zevcesi, hazreti Ayşe’nin valide-si Sitti Ruman, Resulü ekremin kızı Sitti Rukiye, hazreti Suhayb Rûmî, hazreti Hadika bin Câbiri Yemenî, hazret yakınında medfundur. Yine sahabei kiramdan Sa’d ibn Ebi Vakkas burada gömü –lüdür. Hakir bir makamını da Şam ile Kudüs arasında Cisr-i Yakup yakınında gördüm. Bir maka –mı da Mısır İskenderiyesindedir.


Yine Medine’de Sa’d ibn Ebi Vakkas’ın kubbesi içinde Sa’d ibn Zeyd ibn Ömer gö –mülüdür. Yine Baki’de Zeyd ibn Sâbitül Ensarî, Abdullah bin Selâmül ensârî, bunlara yakın Kaab ibn Ömerül ensârî, hazreti Übey ibn Kaab gömülüdür. Başka bir köşede bütün ulema-yı rum (A-nadolu) gömülüdür. Celeb Muslihiddin efendi, hazreti İbrahim Medenî, Hazreti Abbas yakınında gömülüdür. Münşî Mehmed efendi, Mevlânâ Sinan Nehcî de burada gömülüdür. Mustafa bin Kara Davud , Şeyh Hayreddin Hızır ibn imam Ahmed Amasî , hazreti Abbas yakınındadır . Arap hoca, Şeyh Mehmed Arraf da burada gömülüdür.


Burada Baki’ ziyaretleri tamam oldu.


MEDİNE DIŞINDAKİ ZİYARETG'Â'HLAR

KUBBETÜL İSLÂM, KUBA MESCİDİ KÖYÜ: 200 evli, bağlı bahçeli bir köydür. Bütün Medinelilerin mesire yeridir. Oradaki Kuba câmii,
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.