FANDOMEÇS/14/9 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/11

yade olup, herkes Allah Allah diye feryat ederek Akabeyi aştılar. Ama yetmiş seksen hayvan daha kaldı .Bunları geride Araplar hemen alır­lardı. Ama kim kime bakar. Çünkü Arafata yetişmeğe dört gün kaldı. Beş konağımız daha var. Mısır hac emiri Rıdvan bey vâkıa bu Akabenin kumlarını temizletmek için bin kuruş vakfetmiş ama yine de korkunç yerdir. Hayvanların ölüm kanaresidir. Bu yolun sağında bir duvar üze­rinde (Bu Akabe Sultan Ahmed han oğlu Sultan Murad han zamanında yenilendi 1048) yazılıdır. Ve bu pâdişahlar bu Akabenin iki tarafına iki saatlik yere kadar duvar çekmişler ama, yine kumdan kurtulmamış, her sene yüzlerce deve kalır, duvarın târihi:

«Emere bihükmi sultan ibrâhim han bedesti emirilhac Rıdvan Paşa sene 1056»

Buradan da geçip, Râbia Eşmesinden 14 saatte:

GÜZELCE BÜRKE KALESİ: Burada duruldu. Kalesi yarım saat doğuda bir yalçın kaya üzerinde dörtgen şeklindedir. 871 iskender târi­hinde Beni Hilâl pâdişâhı yapısıdır. Anter oğullarından Malik Sumhan bu kalede büyük cenk etmiştir. Sonra kale Haşimilerin eline geçmiş, Bi'setin 13 üncü senesinde Hazreti Ali fethidir. Buranın batısında büyük bir havuz vardır. Etrafı altı yüz adımdır. Hac yolunda böyle bir Bürke yoktur. Suyu ayni zerkadan gelir. Bu havuzun kıble tarafında alçak kub­beli bir mescit olup mihrabı üzerinde (Bu Bürkeyi Sultan Ahıned oğlu Sultan Murad yaptırdı — 1048 Allah rızası için fâtiha) yazılıdır.

Buraya yakın bir köy vardır. Bütün bedeviler mallarım buraya ge­tirip açık arttırma ile satarlar. Hacılara yolluk olur. Buradan da kalkıp kumsal ve ormanlar içinden 7 saat gittik.

ASFAN: Denilen yere varıp durmayıp geçtik. Böylece güzelce Bürke'den 21 saatte,

VÂDİİ FÂTMA KASABASI MENZİLİ: Bir bayır dibinde 200 evli Arap evleridir. Alçak bir bayır eteğinde bir câmi olup, etrafı yüksek ağaç­larla çevrilidir. Ayni zerka suyu avlusunda akar ve burada kaybolur. Bu ayni zerka, Resulü ekremin daveti üzerine Mekke ile Medine arasında akmıştır. Hazreti Peygamber ticaret için Şam'a giderken, ayni zerka da beraber gitmiştir. Doğrusu büyük mucizedir. Çünkü nice dağı taşı, çölü aşıp peygamberin arzusuyle gelmiştir. Hicretin ikinci senesinde bu sah-İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.