EÇS/14/11 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/13

lirse o kadar hac sevabı bulup hac tamam olur. Fakat vâcip olanı safa ve merve arasında sa'y etmektir. Başım kazıtmak ve saçını kısaltmak vâciptir. Ama arafattan dönüp Medine'de kurban kesip tavâf-ı âhir de tıraş olup saçını kısaltmak o zaman vâciptir. Eğer tıraş olmam derse o da sünnettir. Ve bu umre yolunun iki tarafında iki büyük miller vardır. Her milin üzerinde üç tane küçük kubbe vardır.Kûfi yazı ile (Bena Hz. Ebû Bekr>> yazılıdır. Bu millerden içeriye giren, Mekkei Mükerreme ha­remine girmiş olur. Burada Hüseyin paşa Mekke mollasiyle at başı be­raber olup evvelâ Şam emirülhaccı Harmuş paga ve Şam askeri, sonra paşa askeri eski kanun tertibi üzere geçip, paşa kat mehterhanesini ça­larak yarım saatte kâh taşlık, kâh kum üzerinde iki saatte:

VÂDİİ FAH MENZİLİ .............. Paşa hazretleri otağında sekizinci gün arefe gününden iki gün evvel Mekkei Mükerremeye girdiğinden bu­rada durulup kırk koyun ve yedi deve kurban etti. Çünkü bütün hacılar bu sene hacce yetişmekten ümitlerini kesmişlerdi. Burada bütün ulemâ, şeyhler, şerifler güruh güruh gelip paşaya buluşup, herkes derecesine göre itibar gördü. Sonra Mısır emirülhaccı Özbek bey, Cidde beyi Baklacı-Mehmed bey, Mısır'ın yedi büyük ağaları, kethüdaları, çavuşları, çor­bacıları, odabaşıları fırka fırka paşaya gelip şerbet içtiler.

Sonra şerif Sa'd hazretlerininkethüda sı iki baş küheylân kısrak 6 baş Habeşi mahbup gülâmla, ve kıymetli cevahir, kumaşlar, öd, anber, elli ceve yükü yiyecek, içecek ile gelip paşanın elini öptü. Paşa otur diye yer gösterdi ve (Şerif hazretleri gelmedi, nedir hali şerifleri?) O da (Ha­yır duanız hizmetindedir) diye özür diledi. Paşa da hediyelerini kabul edip (Bizden selâm eyle) diye kethüdayı savdı. Sonra (Tiz iç ağaları, dış ağaları selâmlanıp piyade ve atlı, sekban ve sarıca hazır olsun) diye emir buyurdular, ihram ile beytullahın haremine varıp, yedi şart tavâfi kudüm edip, makamı İbrahimi ziyaret ettiler. Yedi kere Merve ve Safa arasında sa'y edip tavafı kudümü tamamladılar. Sonra birdenbire şerif Sa'dın evine vardı. Şerifin aklı başından gitti. Paşa buyurdu ki (Sabah­leyin otağımıza teşrif buyurdun, saadetlû pâıiişahımızın size hil'ati, samur kürkü, ve yerinizde bırakıldığınıza dair hattı şerifleri vardır. Ve alayı Muhammedi ile Mekkeye girip Arafata beraber çıkalım) diye teselli etti. Şerifin aklı başına geldi. Kahve şerbetten sonra on şemâme anber üç inci teşbih, bir kutu küçük cevahir, on bohça elbise, üç Habeşigülâm hediye verdi. Paşa da kemerinden bir mücevher hançer çıkarıp Şerif

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.