FANDOM
EÇS/14/144 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/146

Mısır hazinesi hediyeler geldi. Merecülbahreyn'e varıp hazreti Mûsa ile Hızır'ın buluştukları yerde ibadet etti. Yine Dimyat şehrinde şeyh Sata haretlerini ziyaret etti. Sonra acı derya ile bir günde (Reşid) e vardı. Tine kalesinden toplar atıldı. Memleket âyânı hediyeleriyle birlikte kale anahtarlarını teslim ettiler. Halk hamamına girip gusletti. Oradan 60 milde İskenderiye limanına girdi. Kaleden beş, donanmadan 700 top atıldı. Memleket âyânı beş parça kalenin anahtarlarını ve pek çok hediyelerini getirdiler.

İSKENDERİYE'DE SULTAN GAVRİ'NİN HAZİNESİ:'

Selin Han çıkınca Sultan Gavri kendi talihinin kuvvetini yıldız bilginlerine ve Selim hanın talihini yoklatıp bütün kâhinleri, remilcileri, cifrcileri, fal açanları, el falına bakanları, harf ilmi, şane ilmi, davet ilmi sahipleri Gavri'ye dediler: <<Sana bu niyet ettiğin kimseden zarar gelir...>> Gavri de başının çaresine bakıp, bütün kıymetli mal ve eşyasını İskenderiye kalesi hazinesine doldurdu. Elli parça kaldırma her an İskenderiye'de hazır idi. Mağrip Zemin padişahı Yakup ile anlaşıp, mecbur kalırsa oraya bütün hazinesiyle varıp , sonra yine Mısır'a gelme niyetinde oldu.


Sultan Selin evvelâ yedi yüz parça gemi ile İskenderiye'yi muharasa ettirip kendiside karadan Mısır üzerine gidip Gavri ile cenk etti. Hazreti Peygamberin sancağı eline geçti. Arslan tasvirli Nasrun minallah yazılı kırmızı sancak ta İskenderiye hazinesinden çıktı. Bir cevahir sanduka içinden, Resûlü ekremin Uhud gazvesinde kırılan dişleri, bir tutam sakalı şerifleri, ve mübarak gözlerinin sürmedanı, mildanı, bir kıta hasırdan içi ziftli abdest ibriği, sanuber ağacından bir tesbih, bir adet şimşirden nalın, bir hezaran alaca âsâ, ve mübarek pabucu, iki kıta hırkai şerifi, biri hurma lifi sarıya çalar beyaz pamuk suzeni cıllay hil'at, bir kara kılıç, bir deve yünlü kuşak bir deve yünlü örtü, bir deve yünlü sarık, bir beyaz arrakkiye, bunlar kat kat sırmalı bohçalar içinde olup üzerlerinde (bunlar peygamberim muhallefatıdır) yazılı idi. Hepsini Selim Han yüzüne gözünü sürüp (şefaat ya Resulullah) deyip bizzat mühürlediler. Hazreti Yusuf'un sarığını teberrüken kendi başlarına giydiler.


Hazreti Yusuf'un bıçağı ile, mahpeste yaptığı saati sandukasında mühürlediler. Yusufî sarığı ile gezerlerdi. Sonra (Selimî destar) icat ettiler. Çünkü Fatih ve babaları Bayezid (molla örfî) giyerlerdi. Fakat bu


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.