FANDOMEÇS/14/148 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/150

dici sancak Bahire'dir. Mağrib z'eminde Ucile meşhur bir kâşif likti. Sultan İbrahim zamanında Maksut paşa gününde Trabslular Ucile'yi zorla aldılar. Altın elde/ edilir. Sekizinci sancak Mansûre, dokuzuncu Klûbiyye, onuncu Cize-i Yusuf, on birinci Benî Suyeyf, on ikinci Feyyum-u Yusuf, on üçüncü Mine, on dördüncü Manflât, ön beşinci Circe, on altıncı El- vahat, on yedinci Ibrim'dir. Her sancağın, üçer dörder yüz köy ve ka-r sabası vardır. Bu sancakların en mühimmi Çirce- hâkimidir ki, Foncis- tan, Berberîye, Sudan, Ucile ve Mağribe dek hükmeder. 5000 askeri var­ dır. Senede iki yüz bin erdeb tahıl onun tahsilinden gelir. 200 kese pa­ dişah malı verir. Seksen paşaya Kaliyye verir. 100 kese Circiye yazılan kula ulufe, verir. Şeyda vilâyetine dört yüz bin erdeb tahıl yorulur. Senede kendine 200 Mısır kesesi alır. Bu circe.paşasının divanı aynen Mısır pa­ şasının divanı gibidir. Bu divan bir alma verme, asma kesme, atmak tutmak pazarıdır. Circe hâkiminin idaresinde 24 kâşiflik vardır. Bu kâşiflikler şunlardır: «Evvelâ kanundan bozma Manflât, Mine, Şark Elifiye, Şark Ahmin, Ebûtic,~Taht, Elvahat, "Minye, Peİâpeş, âlî..., Kana,. Koş, Aksarın kâşifi Nilin batısındadır. Useyrat kâşifi, Circe, Vetme batıdadır. Suyut kâgifi batıdadır, Abit oğlu Rayan kâşifi Arap şeyhidir. Şark Selim (şarktadır), Şarkulmerih, Behcur, Karşut, Kasas, îsne kâşifi batıdadır. - Senhut Nilin batkındadır* Kusayr Bahanis batıdadır. Merdis, Circe'den yukan bitişiktir. Şark tamam kâşifi, Elvaniye kaymakamlarındır. Cezire kâşifi batıdadır, îbrîm vilâyeti, kâşif i kanun üzere yirmi dört kös sahibi fasikler idi, kanundan dışarı..." .-

ON YEDİNCÎ FASIL

MISIR FATÎHÎ SULTAN SELİM HAN ZAMANINDA MISIR DÎVANI AYlNÎ KAÎDESÎ KANUNLARI

Sultan Gavri divanhanesi 5000 âdem aür. iki tarafı kameriyedir. Yetmiş eklâmln efendiler, muhasiplerit halifeleri oturur. Paşanın sağ tarafına defterdar paşa ve diğer beyler perişanî şarıklariyle, sol tarafına evvelâ Sipahi gömleği tüfenkçileri, yeniçeri, Azepler ağası oturup, 3000 sahan yemek yenilir. Çavuşlar kethüdası, müteferrika başı, cebeci başı, mimar başı, subaşı, yeniçeri ve Azep başı çavuşlar sofraya oturmayıp hizmet ederler. Yemekten sonra leğenler gelip, eller yıkanıp divanhane duacısı dua eder. iki kere tazimen ayağa kalkarlar. Bir kere padişah adı anılıp ayağa kalkarlar. Sonra şikâyetçiler varsa onlar dinlenir. Sonra


==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.