FANDOMEÇS/14/151 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/153

yirmi beşinci topçular ve cebeciler, ve harbeciler, fişenkçiler, bütün bunlar piyade müstehafızlara naklolundu. Büyük ruznameci aklâmı, garbi­ye eklânu mukataacısı, şehir mukataacısı, tahıl geliri mukataacısı, Mısır tahıl mukataacısı, küçük desise' aklâmı, Muhammedi aklâmı, Muradiye aklâmı, Hasekiyye aklâmı ve Enderûn-u hassa mahlûlü kâtibi aklâmı.

MISIR HAZiNESi ADEDi VE BAHRi YE EMlNt AKLÂMI

Velhasıl tamamı 70 kalemdir. Yalnız bu Mısır divanında diğer vilâ­yetler gibi tımar ve zeamete ait bir şey yoktur. Çünkü bütün Mısır yazma sırasında (miri) kaydolunmuştur. Ama yukarıda yazılan kâtip efen­dilerden bir kalem dahi hurda-emini aklanıdır. Bir acayip kalem oldu­ğundan hepsinden sonra yazıldı.

Evvelâ Mısır içinde ne kadar hokkabaz, surahibaz, kâsebaz, zorbaz, pendebaz, şehbaz, resenbaz, ateşbaz, canbaz, kuşbaz, mührebaz, Hima baz, yılanbaz, gürzbaz, matrakbaz, maybunbaz, haylbaz, horozbaz, simya- baz, sıçanbaz, ayıbaz, kıssahan, kaşmeran, arayıcılar; velhasıl bütün baz- bazan, güldürücüler, gümrükte arayıcılar, hurdacılar, velhasil bir nükre hâsıl olacak §ey hep hürde emini kâtibi hükmündedir. Bunlardan para top­ layıp mîriye .......... kese Verir. Mısır eyâletinden 81 Mısır hazinesi elde edilir. Mısır askerine 9 Mısır hazinesi ttievacip verilir/Onuncu hazine Mekke ve Medine şeriflerine, bir hazine, Mısır paşasına, bir Mısır hazinesi ağalara, bir Mısır hazinesi hac emirine, 14 hazine hacılar gelirken ezlemciler ve ukbecilerin masraflarına gider. Bir hazine Mekke ve, Medine'nin tamirine, zeytinyağına,, sem kâfuruna, öd ve anberine gider. Bir hazine Şam'a gidip oradan Mekke'ye gider. 17 hazine padişah mutfa­ğına giden pirinç ve şeker ve kokulu şerbetler kahve, çeşitli macunlara gider. 18 hazine Mısır mollalarına, asker kassamlarına...Mısır eyâleti ilk yazılışta 77 bin evkaf'idi. Şimdi 12 bini mamur ve mevcuttur. Her gelen Mısır mollası evkaf başına bir altın alır. Vakıfların diğer akaretlerinden iki Mısır hazinesi olur. 20 hazineyi Mısır kâşifleri tahsil ederler. 21 hazineyi eminler Ve mültezimler tahsil ederler. 22 ha­zineyi köy şeyhleri, reaya ve f ellâhlar kendileri için tahsil ederler. 23 ve 24 hazineyi Mısır'a yedi aklâmdan gelen tüccar hayredip tahsil eder. 25,' 26, 27 inci hazinelerle her sene Yusuf anbarma tahıl doldurulur. Her hazine 200 Mısır kesesidir. îmdi, azizim bu hazineler gökte uçan, yerde gezen, deryada yüzenden hasıl olur ki, fukara ahidir.


==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.