FANDOM





EÇS/14/156 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/158

Evvelâ müteferrikalar cemaati, bölük bir, nefer 2745 gündelikleri 44626 ihracatla birlikte 7898076 para eder, (1) Bakiyeleri 7705441, yekûn,senede müstahak oldukları tefâvütle birlikte yalnız 308 kese ve küsuru

5441 eder. Ve tefavüt 192535 para eder (2).'Çavuşlar defteri, nefer 1449, yevmiyeleri 25055 para* ihrabatları' 4424720 bakiyeleri 4226558 kese 173 küsur 1557 tefavüt 108162 ve, tüfenk'çiler defteri, nefer 1087, yevmiyeleri 9709, ihracatları 1718488, bakiyeleri' ''1676665 kese 27 küsur 1665 ve tefavüt 41823; gönüllüler defteri,,' nefer 1365, yevmiye 12575 ihracat 2225772 günde 9940 şene 1759464, bakiye1716551 kese 28 küsur para 16551, tefavüt 42912, eski Azepler defteri, nefer 3212 gün 13848, ihracat ile, 2450836 bakice 2391061 kese 95 küsur' 16061, tefavüt, Süveyş benderi .Azepleri defteri, nefer 125, günde 267 senede 47426,'bakiye 46280 kese küsur 21280, tefavüt 1156, Müstahfızlar, defteri,, nefer ,' , 7238, yevmiye 63710,günâe, 11278, bakiye 110027 90 kese 440 küsür ,2790 tefavüt 275069 para eder Müstahfızlar bölükleri 138 .müteferrikası nefer 7 bölük birdir. Neferleri 100, kale topçuları bölük bir neferleri 500 dür.Top1 arabacıları, bölük bir cemaat ile bin hafine kalesi askeri bölük bir,cemaat 200, kale emeklileri bölük bir 2,5'neferdir. Kale mehterleri bölük bir, nefer altmış, cebeciler neferleri bölük bir Yukanda yazılan yedi bölük islâm askerinin senelik mevacipleri yekûn olarak 124 kese eder. Küsuru 22167 para eder, vesselam.

YİRMİNMCİ FASIL

MISIR MQLLASININ HÜKMÜ, AİDATI, BÜTÜN NİYABETLER VE MISIR EYALETİNDE OLAN KAZALAR

Mısır fetholununca Selim han Mısır mevleviyetini Kemal deye ihsaa etti. Ve gazali il^ birlikte, Mısır'ı yazmalarını' ferman etti. Buna göre Mısır'mollasının adalet1 üzere mahsulü 200 olur; Yüz hademesi vardır. Divanında dört mezhep mollaları vardırl Mukayyid, müşahit, muhzır ve hademeleri de yüz adam olur. Bir oda yeniçeri de şer'i şerife yar-


(1)ihracat, neferlerden bazısı dışarıya, kâşifler üzerine ve kilerde muhafazaya gidip ulufelerini orada alırlar. Ona derler.

(2)Tefavüt, mevacip verildiği vakit, her kırk parada bir para kesip hazine kaydı iradı olur.

=İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.