FANDOM
EÇS/14/157 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/159

dım ederler. Mısırlı tercüman basısı, sicillât emini vardır. Sonra molla kethüdası vardır. Rüşvet eli odur. Kapı ve şehir naibi yardır. Ve istan­ bul'dan dergâhı âli kapıcılarından umur görmüş bir .ihtiyar muhzır başı vardır. Onun idaresinde 300 muhzır vardır. Padişah divanı olunca bu muhzır başı, başına yaldızlı üsküf giyer, bütün eli asalı muhzırlar ardı sıra siyah dolamalı üsküflü yeniçeriler ikişer ikişer geçerler. Molla da ba­şında örf izafeti ve yanında yeniçeri çuhadan, bazara gideni, arkasında divan sicillâtı kırmızı keseler ile geçer. Böylece padişah divanına varırlar. Bu diyarda mollaya (kadı asker efendi) derler. Büyük bir sarayda, oturur. Molla divanında Anadolu kadı-askeri tarafından bir askerî kassamı. vardır. Bütün askerî muhallefat onun izniyle yazılır. Paşa yanında mollanın daima bir divan naibi, şahitleri, muhzırları mevcuttur. Mollanın Mısır'da 24 niyabeti vardır. Herbirine birer Anadolu naibi ve dört mezhepten kadılar ...... vardır. En mükellef Babı Hark, Meşhed Hüseyin, Bâb-ı Nasr, Kaysûniyye, Rumeli meydanı, Taylûniyye, Bâb-ı Şa'riyye, Derb-i Cemâmiz, Süveyfüddellalin, Bâbül hadid, Sur dışı Blak, eski Mısır mahkemeleri vardır. Bir naip de muhtesep ile çarşı ve pazarda kol gezerler. Nark veremezler. Çünkü hepsi himayedir. Mâni olurlar. Mısır'da nahiye naipleri de vardır. Beledî şubre, Beledî Besâtin ve Kayıtbay gibi niyabetler vardır.

MISIR MOLLASININ HÜKMÜNDE, MISIR EYALETİNDEN OLAN KAZALAR

Evvelâ altı kaza... Garbiye kazası, yani büyük mahalle taht başıdır. Senede kırk Mısır kesesi hâsıl olur. Birkaç kere 500 akçe mevleviyet ile sadaka olunmuştur. Sonra Dimyat kazası, 30 kese hasıl olun Reşid kazası, şerif kazadır, otuz kese hâsıl olur. iskenderiye kazası, adalet üze­ re kırk kese olur, Mansure kazası, 20, 30 kese olur. Minyeteyn kazası, 25 kese hâsıl olur. Bunlardan sonraki kazalar:Menüfiye, Bahire, Burlos, Fokra, Sindyun, Ebu Ali mahallesi, Ay- bar, Nehariye, Merhum mahallesi, Belbis, Beyti Ömer, Zifte, Şarkiye, Selmun, Kannek, Gize (Şeyhülislâm Bolulu Mustafa efendiye ihsan olun­ du), Payyum, Benu Seyf, Tezinin, Behnisa, Fişne, Mellûy, Maafalut, İsyut, Abutih, Tahta, Vaktaa, Aşnıunin, Sanbut (Hazreti Resaletindir, mamurdur) Cizre, Sohac, Mensiye, Elvahat, Circe, Farşut, Şark Buit, Esne kazalarıdır.

==İç Linkler==

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.