FANDOMEÇS/14/159 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/161


(ebrar oldu) yani temcit oldu, (selâm oldu) yâni sabah temcidi oldu,(Gaşim) yani Acemi (Düveydar) yani subaşı kethüdası,(Cüdi) ağa demektir, (Seccah) zindancı, (muvakka) divan kâtibi,(Arefat) divan kaidesini bilen,(Ferraş) eyleri süpürücü, (zeyyal) yolları süpürücü, (Hammar) eşekçi, (cemmal) deveci, (tabbah) aşçı, (kâşif) hâkim,(vali) subaşı, (Hâcib) kapıcı, (Kavvas) hizmetkâr, (mukaddem) hâkimlerin önünde gidenler( Nâyibi anibe) taşradan gelenlerin işlerini gören, (kılıçdar) hâkimlerin önünde kılıç taşıyan, (Ruşenba) naiplerin başı, (rikâptar) hâkimlerin atının yanında yürüyen, (Müsvedde) yemekte hizmet gören, (üstüdar) çeşnigir başı, (Hâsılbaşı) aşçılar üzerine hâkimdir,(Hâsıl) kiler mağazası, (Reşid) köy hâkimi, (Şeyhul beled) fellâhların hâkimi, (felah) çiftçi, (gafir) bekçi, (tahtır) ekin ekmek, (Âtıl) verimsiz köy, (Ray olmuştur) sulanmıştır, (Şuraki )sulanmamış köy, (kefereden feyz geldi) köyden mal geldi (Şumune) buğday anbarı, (Curâfa) sanduka (türe) dögen demiri, (curun) buğday harmanı, (gılâl) tahıl (Hinta) buğday, (kamh) buğday, (Alık) arpa (cirâye) )tar}a (Feddan yeri) çayırlı yer (Muhtekir) madrabaz, (müsebbib) kâr edici, (fad etti) tamam etti, (galâk etti) kapadı, (ank hane) kadı-asker hapishanesi (Deylem) subaşı zindanı, (vali deylimi) hanımal, (Seyyal, Neşşal), yan kesici, (Nassab) dolandırıcı, (Memlûk) köle, (Memalik) Kara kul, (T vaşî) hadım ağası, (vekâle) han, (Rab) evli odalarıdır, (şutuh) evlerin damı, (Muvalis) iki .yüzlülüktür (hurda) gümrük, (Gayale) ülkeden sonra uyuklama, (kehak) halka çörek, (karakış) yağlı lokum, (mutabbık) yağlı kâhidir, (behtil etti) pestile çevirdi, (ben övez miyim) ben ona mü taç mıyım, (ya nazari) iki gözüm, (tülütü evvel) üç çıdet miri malı, (mal sayfî) yazmalı, (şitefî malı) kış malı, (tut) kıptilerin yılbaşı, (Hamsin)

Mısır'ın sıcak günleri, (melak) iki köy arası, (lümum) Arabın âsi o ması, (Buğ etti) bir adamın derisini yüzüp içine saman doldurmak, (Şe rânîat) haşan at, (Batran at) tenbel at, (kın yığını) tuğla yığını, (Am al) ırgat, (Benna) duvar yapıcısı, (Garame) ceriha, (şarmut) eski şey parası, (may bali) öyle olur, (mala oturdu) borcunu vermeğe ahdetti, (Bertıl) rüşvet, (şebke oldu) belâ oldu (istimaldir) lâyıktır (külfe verdi) nafaka verdi. (Burada 15 satır boştur).

MISIRIN ULEMA, SADAT VE NAKlBÜLEŞRAFI: Bütün ulemânın ve sâdâtın semihası Nakibülegraf Seyyit Burhaneddin Rûmîdir. Eğirdir şehrindendir. Atalannın nice ke§if ve kerametleri görül-

==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.