FANDOMEÇS/14/161 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/163

Tufandan sonra Nuh oğlu (Ham) ve onun oğlu (Bay/ar) yaptı. O asırda yapılan eski Mısır imiş. Mısır, bütün şehrin adıdır ama' bu Mısır'a âlem olmuştur. Çünkü Hazretl Âdem Nakravuş'un adını Mısrayım kodu. Onun için Mısır, derler. Evvelki ismi, Iberyânî dilinde Makedonya derler. Sür­yânî dilinde Esınus, Yunancada Fustat, kıptî dilinde Mısrayim derler. Halk arasında Ummü dünya (dünya anası) derler. Araplar (Kahire-i muizziyye) derler. Mağrip teu Muizüddin gelip, kahren îhşitlerin elinden 358 (M. 968) de aldığı iğin (Kahire) derler. Hâlen halkı kahhar veya kabız adına mazhar oldukları iğin bütün Allah adamları takibaz üzere­dirler. Eskiden çok mamurdu. Musa'nın Firavtınu Mısır'a malik oldu-, ğundau hâşâ (ben sizin rabbinizim) diye gururlandı. Hazreti Musa ile çenginde Süveyş deryasında Kolundur boğazında boğuldu, kahrolduğu için, (Kahire) derler.Birçok melikler gelip Mısır'ı imar ettiler. Eski Mısır olan Fustat'ı Melik Mukavkis'in dedeleri olan Melik Totis mamur etti. 21 tarihindeYunanlılar ile Efrençler, 2QOO parça gemi ile'1 gelip Majüsure şehrini yağ­ma ettiler. Yüz binlerce Mısır hazinesini alıp, kıptî kavmini sürü sürü esir ettiler.Eski Mısır'ı, Ayasofya kilisesine vakfettiler. Kiptiler Ruma haraç.verir oldular.Eski Mısır'ın doğusunda bir saat uzakta Mukattam, Cuşi, Becamim, Takatu, Şarkî, Muktab, Lukan, Hicar, dağları derler. Ama Nil aşın olan dağlar batı dağlan Cüzam, Hiram, Heremeyn dağlarıdır. Bu dağların arası ta Foncistan'a Berberistan ve Nukiye'ye kadar aralarında Nil nehri akar. Güneyde Kamerden dağına gelip, kuzeyde Dimyat'ta ve Reşit'te Akdenize dökülünceye kadar Nil kenarında geniş sahralar, hesap­sız dağlar vardır. Mısırın doğusundaki Mukattam ve Cuşi dağları, Mı­sır'a sabah rüzgârının gelmesine engeldir. Ve öğleye kadar gölgelik yapar. Kiptiler vaktiyle bu dağlar içindeki mağaralarda otururlardı. Sonra, yeni Mısır'ı yapmağa başladılar. Sonra islâmlar gelip, Emeviler, Abbasiler, .Fatımîler eski Mısır'ı bırakıp yeni Mısır'a rağbet ettiler. Bu hakir on sekiz padişahlık yer gezip 1082 de on dokuzuncu padişahlık yer olan Mısır'a girdik. Küheylânlara binip eski Mısır'da olan Fustat,Emsus, Makedonya, Mısrayim, Ümmü dünya ve Kahire-i Muizziyye'yi gördüm. Eskiden dillere destan olduğu kadar varmış. Eserleri cihanı tutmuş.

MÜNASİP HiKAYE:

Bağdat, Mısır'ın bir mahallesi gibidir.. Hattâ o asırda bir seyyaha
==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.