FANDOMEÇS/14/163 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/165

İspanya keferesi 1000 gemi ile Dimyat boğazından girip Mansure'yi ve etrafını istilâ ve yağmaya başladı. Abbasî halifesi ve Mısırlılar Nureddin Şehit'ten yardım istediler. O da Salâhaddin Yusuf'u 80 bin askerle Mı­sır'a gönderdi. O da bütün kâfirleri katledip Mansure'yi, Dimyatı, Tine kalesini kâfirden aldı. Mısırlılar, memnuniyetlerinden Salâhaddini Mısıra halife ettiler. Nureddin Şehit bunu duyunca Salâhaddin'i Şam'a davet etti. Salâhaddin çeşitli .özürler bildererek gitmedi. Hutbeyi Abbasiler adına okuttu. Nureddin çok gücendi. Bu defa Salâhaddin korkup Mukattam dağı üzerinde iç kalenin dört tarafına 29300 Mekke ziraı sur çekti. Merci Uyun'da yine, kâfirlerle cenk etti. Bu sırada Şam'da Nureddin vefat etti. Salâhaddin derhal Şam'ı da zaptetti. Mısır'da,müstakil padi­ şah oldu. Mısın mamur etti.

MISIR'IN İÇ KALESİ VASIFLARI:

İç kale, Mukattam dağının kuzey ucunda bir yalçın kaya üzerin­dedir. Cuşi dağından bir top atımıdır. Aralan 200 zira' bir çukurdur. Kalenin dağ tarafı çok sağlamdır. Bu iç kale, Nil kıyısından doğuya 1500 adım uzaktadır. Dört tarafı yalçın kayadır. 80 zira' yüksekliğindedir. (Zerabad kalesi) de derler. Çünkü Salâhaddin kaleyi yaparken temeline bir kat altın saçmış. Bütün tarihçiler yazmışlardır. Beşken şeklinde ya­pılmıştır. Üçken şekilde uğursuzluk vardır ve orada daima fitne ve fesat eksik olmaz. Şekli beşken olmasına rağmen uğursuzluk olup içinde her sene cenk ve kavga eksik değildir. Mutfak kapısından, ta yeniçeri ağası kulesine kadar derin hendektir. Etrafında, 12 kule vardır. Bunlar da (doğu, batı, frenk, kapı, yassı, Salâhaddin ve Mimar kuleleri) dir.

Bu kuleler gayet sanatlı ve üçer katlıdır. Her birine biner adam sığar. Bu kule üç kat bölme hisardır. Bir katında , şeyh Sari kapısında yeniçeri odalan vardır. 44 odadır. Bir kapısı batıya bakar, Ve kulenin etrafı 600 adımdır. Tamamı 2060 ayaktır. Buna bitişik bir de (Ortahisar) vardır. Bu ortahisarda tekkeler, baruthane, darphane, arabacılar kârhanesi, hastahane, hamam, 800 küçük ev, 70 dükkân vardır. 3 kapısı vardın Kapıların iç taraflarında otuzar karış toplar vardır. Darphaneye bitişik iki kol Gavri çeşmesi var.

İki kapı arasında, kaleye girerken sağ tarafta dört kıta mermer üzerine:

(............... El meliküİ âdil Ebünnasr tumanbay sene 906) yazılıdır.

Ve Kayıtbayın tarihi,de vardır. Bu üç bölme kale Yusuf Salahaddin'indir.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.