EÇS/14/167 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/169

köpek tılsımları... Emir Hüseyin köprüsü ile Musfî köprüsü ortasında köpek hamamı diye bir küçük hamamdır. Hamamın temellerinde iki adet tunçtan köpek timsalleri vardır. Birbirleriyle gece gündüz boğu­ şurlar. Onun için Mısır'da kuduz köpek olmaz.

Bu kale ve sarayı Yusuf Salahaddin yaptırmıştır. Evvelâ divan kapısı arzuhalcılar kapısıdır, içeride elli adım iki tarafı terzi dükkân­larıdır. Sonra sebil kapısı... Elli adım sonra sağda küçük kapı, solda büyük divan kapısı... Yine elli adım ötede yokuş aşağı .pir kat kapı geçip saray meydanına varılır. Bu meydanın etrafı bin adımdır. Etrafı ağala­rın odalarıdır. Düheyşe camii, bu meydandadır, kethüda, çeşnigir, kilerci başı konaklan, Kayıtbay divanhanesi, Gavri divanhanesi, Mukabeleci efendi konağı, baruthane, kapıcılar kethüdası, satırlar ve tüfenkçiler konaklan bu meydana bakar. Bir kapı ile mutfağa girilir. Saray mey­danındaki kapıdan bir göz kemer köprü ile geçilir. Aşağısı bir rrtinare boyu gönüllüler konağına gifler. Kapısına, (Babı Selimiyye) derler. Kırk yıl bu kapıda (Sultan Selim Şuvey, Şuvey 922) diyen bir Arap burada gömülüdür. Büyük, sağlam kapıdır. Bu mutfakta gelip geçene üç kazan çorba dağıtır. Mutfakta 200 ocak yeridir. Haftada 200 sahan yemek Gavri divanhanesinde herkese verilir. 100 adet aşçısı vardır.

Bu mutfağa bitişik dışarıda baruthane çarhlan vardır. Atlar çevirir. Tunçtan kırk tane hayvandır. Mısır barutu, ingiliz barutundan keskinidir. Saray meydanıma şehir tarafı da başka bir bölme hisardır, üç kapısı vardır. Bu kapılar arasında vekilharç, pazara giden, masraf kâtibi ko­nakları, terzi, saraç, berber dükkânları vardır. Başka hamamları, ha­vuzlan, çinili odaları ve haremi vardır. Canpulat zade Hüseyin paga kethüdası ismail Ağanın çinili sofası çok güzeldir.

'MISIR VEZİRİ SAKAYI: 'Yerden yüz arşın yukarıda, yalçın kaya üzerinde üçer kat vezir binalarıdır. Vaktiyle taşlarını, Salahaddin Yu­suf un karakuş adlı bir iş adamı, Gize ihram dağlarını yıkıp, Mısır'ın saray kalesini ve Gize şehri köprülerini yapmıştır. Bütün evleri gü­neyde imam Şafii ve Cuşî dağına bakar ki bu tarafa Gurafe-i Kübrâ derler, büyük mezarlıktır.

içeride bir meydan vardır, bütün iç ağaları orada cirit, at, mızrak, kılıç, ok, tüfenk, kalkan ve matrakbazuk öğrenirler. Etrafı iç ağaları odalarıdır. Hazinedir o mühürdar da burada durur. Bundan içeride pa­ şanın arz odası vardır. Köhne bir binadır ama, altın işlemeli kumaşlarla süslüdür. (Tarih):

==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.