FANDOMEÇS/14/168 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/170

Evliya bu kasra târihin didi

Oldu itmam kasr-ı kemyab-i bülend (1081)

Resmi Çelebi de cihannüma köşküne şöyle târih demiştir:


Görünce Resmî dâi didi târih

Mükemmel kasr-ı lbrâhim paşa (1083)


Bu Resmî Çelebi, İç ağalarından çok değerli bir kimse idi. İbrahim Paşa-zâde Mehmet bey bir ders okumak için köşkcük yaptırdığı vakit hakir şu târihi demişimdir:


Evliya Çelebi bu kâha didi târihin

Oldu itmam ey beğim kasr-ı bulend (1081 )


Bu köşkün yukansındaki Cihannüma Gazi Paşa köşküdür. Arz oda- sından içeride iç ağalarının yemek yiyeceği yer bir, büyük sofa imiş. Kapısının üst eşiği üzerinde «Süleyman Han zamanında Ahmet Paşa oğlu Mehmet pasa.. Sene 962) yazılıdır. Buradan içeride Canpulat-zâde Hüseyin paşa efendimiz Rum tarzında bir nakışlı sofa yaptırdı. Mısır'da eşi yoktur. Şeyh Ahmet Mâliki bir vefk edip. asla sivrisinek yoktur. Ortasında bir havuz, bir şadırvan vardır. Daha içeride Bayram Paşa sofası... .Kapısı üzerinde tâllk ile târih budur. .


Hazreti Bayram Paşa kim odur

Zînet-ûrây-ı sarây-ı milk-i din

Az müddet içre ol sahih kerem

Yapdı bu kasr-ı lâtifi bl-karin

Fethiyâ itmâmına târih oldu

Üd hulûhâ bi selâmln âminin (Sene 1037)

Ve bu târihin iç yüzündeki târih:

Didi (bir bendesi bir hoşça tarih

Taâlâllah zehî tâk-ı müferrih (1037)


Bu Bayram paşa odasının altı gayet serin meydandır. îç ağaları silâh talimi ederler. Daha İçerisi Sultan Kayıtbay. sofasıdır. Büyük bir kubbe dir. Buradan içerisi haremdir. Kat kat hücreler ve çilehaneler, hamam, şadırvanlar vardır. Bu sarayda iki kat yüksek hamam vardır. Biri paşaya mahsustur. Biri İç ağalarının hamamıdır. îç ağaları meydanının ic ta-İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.