FANDOMEÇS/14/170 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/172

ucunda (innel müttekine fî cennâtin...» âyeti yazılıdır. Bu divanhanede paşanın sofası sağ ve solundaki mermer üzerine mermer üstadı sultan Selimin bu divanhaneye geleceği Sultan Gavri'den gizlemek için cıfr ilmi ile kûfi gibi bir yazı ile öyle yazmıştır ki, hiç kimse o yazılan,okuyamadılar. Çünkü tamamen rümuz ile yazılmıştı.

Paşanın sol tarafındaki köşede «Azze li mevlânâ essultah» yazılmıştır. Sağ köşede «Selim şah halede mülkehû yazılmıştır.

SULTAN KAYITBAY DİVANHANESİ:

Bu odadan dışarıda beş nakışlı sütun üzerine yapılmış Kayıtbay divânhanesidir. Saray meydanından buraya 25 basamak merdivenle çı­kılır. Ve bu merdivenlerde Selim han çok divan yapmıştır. Duvarında kalın yazı ile (Fallahu hayrun hâfızen ve huve erhamerrâhimin) âyeti yazılıdır. Bu yazının karşı tarafında «Rabbenâ'ftah beynena..» ayeti yazılıdır. Bu divanhanenin uzunluğu 30, genişliği 15 adımdır. Üç pence­resi, bir kapısı olup, kapısı üzerinde «Sümme şâbânül mübârek sene sittin ve semâne mie» yazılıdır. Bu divanhanenin altı kilerdir. Bütün ağaların tayınları oradan verilir. Kiler kapısının sağ ye solunda: «.......... el'melikül Eşref Ebünnasr Kayıtbay hallede mülkeha bi târih şehri muharrem sene seb'a ve seb'in ve semâne mie» yazılıdır. Bu kapının solunda yeşil parmaklıklar içinde Selim han makamı vardır. Selim han burada otururken iç kaleden üç adet top güllesi vururlar. Yerleri hâlâ durur. Burada üç adet yuvarlak daire içinde <<...el melikül eşref Kayıtbay azze nasruhû» yazılıdır. Sonra Selim hân buradan kalkıp şatırlar konağı ke­merleri altında oturup toptan kurtuldu ve iki rekât şükür namazı kıldı. Ve orada divan kurdu. Hâlâ bayram namazına, gitmeden evvel, vezirlerin burada divan etmeleri Sultan Selim kanunudur.

...........................................

Mısır yeniçerisine mustahfızlar denir. Saray meydanının dört ta­rafında beş kapı vardır. Biri mutfak kapısı, biri büyük divan kapısı (Selim hana anahtarları teslim eden Elvan, oğullarıburada beklerler), biri şehir havale kapısı, biri arikhane zindanı karşısında zincirli karanlık kapı kethüda kapısıdır, biri onun yanında Kara meydana inen bir demir kapıdır, bir kapı da tılsım kapısı derler, Deli-Hüseyin paşa, define vardır, birkaç top güllesi vurarak alâmet etmiş, ama isabet etmeyip vaz geçmiş, sonra yüz adım aşağıda saraçhane kapısı (seksen adet kârgir odadır. Paşanın saraçları, yükçüleri buradadır.) Buradan 100 adım aşa-


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.