FANDOMEÇS/14/179 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/181

cemaati bu camie getirir. Bütün ulemâ birer birer kaçarlar. Nihayet Hâkim Biemrillah 717 de katledilip Mısır şerrinden kurtuldu. Hâkim'in çok sefahatini yazarlar. Mutezile mezhebindedir derler. Bazıları hiç bir mezhep tutmaz derler. Onun için bu câmide namaz kılmazlar.

TAHİR BAYBARS CAMİİ:

Abbasilerden ...... halifesindendir. Mısır'ın kuzeyinde yapılmıştır. Zamanında Kudüs'ü kâfirler elinden alıp bu câmi o fethin ganimeti ile yapıldı. Ama tarifi mümkün değildir. Mısır içinde böyle sanatlı bir câmi yoktur. Uzunluğu ve enliliği 185 er adımdır. Mihrap tarafı 170 sü­tundur. Mihrap üzerindeki kubbe 12 somakî sütun üzerindedir. Kubbenin içi tamamen rengârenk nakışlardır. Bu kubbenin etrafındaki duvar mermer kaplıdır. Mermerlerden yukarısı çiçek ve ağaç nakışlariyle süs­lenmiştir. İnsanın gözü kamaşır. Üç minaresi, üç kapısı var ama cemaati azdır. Tavanı lâcivert ile nakışlıdır. Kubbe kârgir değildir. Hareminin kıble kapısının sanatı bir diyarda yoktur.

ATABEY CAMii: Sultan Hasan vezirlerindendir. Sultan Hasan ­ câmiine yakın defterdar hamamı sırasında, İsa Bey evi önündedir, camide sütun yoktur. Mihrap ve minberi sanatlıdır. İki kapısı vardır. Kıble ka­pısı sol tarafında «Atabeyül asâkirül mansûre el melikil Eşref, cazzallahu nasr târih sene 774»yazılıdır.

SULTAN MÜEYYED CAMİİ: Câmiin altı baştan başa dükkândır. Üç taraftaki kapılarına 15 er basamak merdivenle çıkılır. Cemaati çok­tur. Havadar, gönül açıcı bir câmidir. Uzunluğu ve enliliği orta ayak mest ile 320 ayaktır. Ama adım hesabiyle 160 adımdır. Mihrap tarafı 34 sütun ve kemerler üzerine nakışlı tavanlıdır. Kubbe değildir. Avlusunun etrafı 95 mermer sütundur ve mermer kaplıdır. Kapı ve duvarlarındaki mermerler gayet mücellâdır. Vakıfları gayet çoktur. Avlunun ortasında, üzeri kubbetli bir havuz vardır. Kapının iki tarafında minareleri vardır. 70 penceresi tunç kafes pencerelerdir. 120 adet kemer çamlardır. Mihrap kubbesinde bir pirinç fanusu vardır. Tamamı 2000 kandili vardır. Kale gibi bir câmidir. Hattâ Ömer paşa Mısır valisi iken 1072 de asker ayaklanıp bu câmie kapanarak üç gün mukavemetten sonra çıkıp şehri yağ­ma ederler. Ömer paşa sancak-ı şerifi çıkararak top gülleleri ile dövdü. Cami topa tutulunca evvelâ zorba başının kellesini uçurdu. Eşkiya bunu görünce kaçmaya başladı. Hâlâ câminin bazı yerlerinde top güllesi izleri vardır.


==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.