FANDOM
EÇS/14/183 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/185

nız minaresinin başka biçimde oluşudur. Kubbesi kurşun kaplıdır vesselam. Yine o sırada:

SULTAN NASİKÜDDlN CAMii: Eyyubîlerdendir. Sultan Hasan camiine benzer. Toloz kemerli binalardır, içinde sütun yoktur. Nakışlı kule gibi bir minaresi vardır. Avlusunda bir havuz vardır. Kapısı üzerin­de: « ...... Sultânül âdil Nâsirüddin İbn Mehmet ibn Sultan Seyfüddin ibn Sultan Kılavun Salibi» yazılıdır. Sokak aşırı karşısında:

SULTAN MELlKÜTTAHlR CAMii: vardır. Birkaç basamakla çı­kılır eski camidir. Uzunluğu Ve enliliği 170 ayaktır, etrafında , dört sofa üzerine toloz kemerler vardır. Avlusunda bir havuz vardır. Minaresi 3 şerefelidir. Camiin karşısında yol aşın.

SULTAN KILAVANUS SALİHÎ CAMii: Büyük bir padişahtır. Ka­pısına taş merdivenle çıkılır. Kapısı üzerinde ....... Bu cami el meliki)!mansur Seyfüddünya veddin Küavanus Salibi fî Kebiülâhır...» yazılıdır. Avlusunun etrafında kârgir kemer sofalar vardır. Mihrap tarafı sofası yaldızlı nakışlı tavandır. Mihrabı içine sedef işlemelidir, ı Avlusunda bir kubbe altında havuz vardır. Yol üzerinde camiden uzak kule gibi minaresi var. Cemaati ve evkafı çoktur. Hastahane ve imareti yerinde yazılıdır. Ondan beride Sultan Kılavun'un babası:

SULTAN SALiH CAMii: Mansure ve Resifte kâfirleri 'bozup, gaza maliyle bu binayı yapmıştır. Eski tarz camidir. Mihrap tarafındaki kapısı toloz kemer yapılarla , sofalardır. Avlusunun iki tarafında sekizer adet mermer sütunlar üzerinde hücreler vardır. Avlusunun ortasında bir havuz vardır. Bir kapısı, bir minaresi, avlusunun solunda bir , sebilhanesi var. Bunun arkasında sultan Salih gömülüdür. 7 evlâdı, torunları padişah ol­muştur. Mihrap üzerindeki dört satırın târih olan mısraı:

Necm-i eşraf Ahmed eî-merhurnî dir. Yolun karşı tarafında:

SULTAN EŞREF CAMii: vardır. Eyyubîlerin sonuncusudur. , Altı basamakla çıkılır. Büyük ve ferah camidir. Mihrap tarafı sofaları toloz kemerlerdir. Camila ortası açıktır ve avlusu yoktur. Cemaati çoktur. Üç şerefeli bir minaresi yardır. Yukarıdaki bu padişah camileri duvar duvar ve birbirine yakındır. Sonra Bâb-ı Nâsır'da ,


==İç linkler==

==Dış linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.