FANDOMEÇS/14/184 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/186

SULTAN CANPULAD CÂMİİ: vardır. On basamak taş merdivenle çıkılır. Cami, kale duvarında, yapılmıştır. Bab-ı Nasır'a bitişiktir.Avlusuz bir küçük camidir. Göklere uzanmış iki sivri kubbesi vardır ki islâm diyarında seyahat ettiğim yerlerde görmedim. Kubbeleri tamamen arşın taşlanırdandır. Hiç böylesi görülmemiştir. Mısır yapıcıları, bütün camilerin kubbe ve minarelerini aslâ birbirlerine benzemeyecek .şekilde yapmışlardır. Mısır hacıları ve hac emiri Kâbeden Mısır'a gelince Mahmel-i şerif ile bir gece sabaha kadar bu camide mevlût okıınup zikredilir. Bundan sonra Bâb-ı Nâsır'dan girip Cafer ağa hanı yakınında;

SULTAN BAYBARS CAMii: vardır. Abbasîlerin kullarındandır. O kadar büyük değildir. Sütun yoktur. Dört tarafında tolloz kemerler var­dır. Mihrap ve minberi eski tarzdır..Mimarisio kadar sanatlı değildir. Subaşı kapısı dibinde, demir kapı önünde

SULTAN SALiH CAMii HACI ÂLİ BAHRlYENlN SONUNCUSUDUR: Allah bilir ya Salâhaddin Yusuf'un ola...Eski, fakat o kadar bü­yük değildir. 40 sütun üzerine oturtulmuştur. Üç demir kapısı var., Al­tında subaşının cehennem kuyuları gibi Deylüm dedikleri zindanları var­dır. Suçlu ve katiller burada hapsolunur. iki şerefeli, bir minaresi vardır. Nizamiye camii yakınında:

SULTAN KAN BAYÜL ÇERKEZl CAMİÎ: Âİ-i Türkmenlerden yedi padişahı bir günde, azil ile bazısının gözlerini oydu. Köşe başında dilencilik ettiler. Yedisi de bu camiin mihrabı önünde gömülüdür. Bu yüzden Seb'i Salâtîn câmii derler. Sultan Çakmak da bunlar arasında gömülüdür. Kıbleye bakan kapısı üzerinde (Târih şehr sene 884) yazılıdır. Küçük bif camidir. Alçak bir minaresi vardır. Kubbeleri taştandır, iç kalede Bâb-ı vezirden aşağıda, mezarlık içinde Battal Gömüler kapısının iç, tarafında:

ARSLAN KAY CAMİİ: Küçüktür, avlusu yoktur. Kıble kapısi tarafı buğday pazarıdır. Kale duVarına bitişiktir.

SULTAN KILAVÜN CAMii: Eyyubîlerdendir. İç kaje içinde büy'ük camidir. Uzunluğu Ve enliliği, 150 şer ayaktır. .Minber tarafı, 38 sütun üzerinde tavandır. Mihrabının üzeri on sütun üçerinde bir yüksek kubbe­dir. Minberin sağında paşalara mahsus sanatlı kafesli bir narnazgâh vardır.Camiin mihrabı etrafındaki sofalar 21 sütun üzerine kemerli tavan-

==İç linkler==

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.