FANDOMEÇS/14/201 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/203

neşin hararetinden, ne yağmurdan müteessir olmuştur. Târih budur:

Güft târihi emîri o târih

Mâte kutbüzzaman ibrahim (91+0 )

Bu kapıdan içeri giren hayran kalır. O kadar altın ile süslü, o kadar kıymetli avizeler asılıdır ki... Binden fazla gümüş kandiller, billûr, necef, ve moran kandillerle süslüdür. Sandukanın etrafında şamdanlar, gülap- danlar, buhurdanlar var ki bird birinden âlâdır. Horasan padişahlarından Seyfüddin Sultan iki çırağdan ve şamdan göndermiş ki, gören altın zan- neder. Fakat pirinçtendir, öyle sanatlıdır ki, zamanımızın üstadlan ya- pamazlar. Sırmalı halılar döşelidir. Sandukasının etrafı Süleyman ve Selim han ihsanı yakut Musta'samî, Şeyh, Karahtsarî, Derviş Mehmet ve Abdullah Kırımî yazılariyle Kur'anı kerimler var ki her biri bir Mısır hazinesi değer. Ve kendi el yazılan ile nice divanları, telifleri vardır. Kendileri kubbenin kıble duvan tarafında gömülüdürler. İbrahim Gülşenî oğullanndan Şeyh İbrahim efendi, Şeyh oğlu Ali Saffetî, tbn Ahmedî H yalî, İbn Hasan, İbn Hayalî, ibn Hzreti İbrahim Gülşenî... Alt yanında Şeyh Ahmedî Hayalî 977 de öldü, alt yanında Şeyh Ali Saffetî, Ahmedî HayalI'nin oğludur. Gülşenî'nin torunudur 1005 te öldü, onun alt yanında Seyyid Hayalî oğlu Hasan 1012 de öldü, bunların yerine damadı Şeyh Mehmedî efendi Halife oldu. 1014. Bütün Gülşenî, Ruşenî şeyhlert yer altmda gömülüdür. Bu İbrahim Gülşenî Horasan'da Ömer Ruşenî'den cihâz-ı Fakn kabul etmiştir. O da Seyyid Yahya Şirvani'den izin a mıştır. Silsileleri Hazreti Aliye ulaşır tarikattir. Evkafı gayet zen- gindir. Gelip geçene nefis yemekleri boldur. Burada olan marifet erbabı Derviş bir yerde yoktur. Her biri güya Abdullah Faryabî, Gulâm Nasm, Gulâm Şadî ve Fisagorus tevhidi derecesinde ustadlardır.

KASR-I AYN YANI HACI BEKTAŞİ VELİ TEKKESİ: Mısır'ın batı tarafında Nil kenarında bir ağaçlık içinde bir mesirelik yerde Kasr Bül ayn adlı bir yerdir. İlk yapanı Sultan Melik Tahir'dir. Her hayır sahibi bir sofalar, hücreler, havuz, şahnişin, ilâve etmişler. Mısır âyânı bu hücrelerde iş ve işret ederler. Bu irem bağrnın ortasında bir kubbe, Bektaşî âsi tanesidir. İçi bin adam alır. Beyaz mermer döşelidir. Der- gâhın dört tarafmda postlar serilidir. Mihrabın dibinde Şeyh Mehmet dede, alt yanında baş halife, sonra sırasiyle imam, müezzin, duacı, şe- riatçı tarikatçı, âsâdar, alemdar, meydancı, mihmandar, aşçıbaşı, ek-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.