FANDOMEÇS/14/209 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/211

dır mehterbaşının hükmündedir. Bu hamamlardan hâsıl olan para hep vakıflara sarfedilir.

t

OTUZ DÖRDÜNCÜ FASIL

GEÇMİŞ PADİŞAHLARIN, VEZİR, VÜKELÂNIN HANLARINI BEYAN EDER

Mısır içinde en sağlam (Hân-ı Halil), uzunluğu ve enliliği. 100 adım- dır. Etrafında kârgir 200 dükkân vardır. Üstlerinde dörder kat odadır. Herkes karısı ile oturur. Ortasmda bir abdest havuzu ve bir cami var. Cemaati rum bazirgânlandır. Bütün Mısır'ın karun malı bu Halil ha- nındadır. İki kat demir kapıları vardır. Bundan sonra, buna bitişik (Kına hanı) var.. Arap ve Acem buna gider. Avlusunda yüzlerce çuval kına dağlar gibi yığılır. 300 odası vardır. Esirler burada satılır. Buna yakın büyük (Düveydar hanı) vardır. (Kasım Kethüdâ ham), (Cevali ham) büyük handır. Bundukanı, Kıbrıslı Mehmet ağa, Akkaş, Mürteza ağa, Ebu Takiye, Mehmet Ağa, Cafer ağa, Esir, Cellâbeye, Recep Ağa, Zülfikar Kethüdâ hanları vardır. Zülfikar Kethüdâ hanı kale gibi, dört tarafı dükkân, üçer katlı büyük handır. Uzunluğu 150, enliliği 80 adım- dır. Ortasmda bir tekkesi vardır. Fakirin târihi:

Evliyâ gördüğünde etdi pesent Didi târihini Binây-i azîm (108i)

Buna yakın yeni ve büyük (Habeşli Mehmet ağa ham), Bâbı Nasır- dan içeride (Nasırın hanı), karşısında(Zeyt hanı)... Bütün Şam, Kudüs, Gazze'den zeytin ve zeytinyağı buraya gelir. Burada oturanların elbise- leri, yürekleri bağlıdır. Buna yakın (Bekâriyye), (Kürdiyye), (Caferiyye), hanları vardır. (Behar ham) na Hintten, Yemenden, Habeş ve AdendeD gele*ı baharat metaının gümrüğünü paşa burada alır. Onun için bu adı almıştır.

(Habeşli Kethüda hanı), Davudiyye câmii yanında (Mesut Ağa hanı) Bâbül vezirden aşağıda (Hafız paşa haiiı) vardır. Bunlardan başka daha birçok han vardır. Ama, bunlar kale gibi hanlardır. Her birinin kapısında on bekçi vardır. Daha 850 evli hanları vardır. Bekâr adam ko- mazlar. Avrat ve oğlan, erkek kadın bir yerdedir. Mahrem ve namahrem yoktur. Acayip bir kârhanedir. (Burada bir satır boştur).İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.