FANDOMEÇS/14/219 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/221

götürürler. Böyle iken Mısır'ın adem deryasına su yetişmez, her hane dan sahibinin at ve deve sakaları vardır.

MISIR ACİBESİ: Mısır'da yağmur yağarsa kıtlık olur. Çünkü Mı sır'ın toprağı yağlıdır. Biraz yağmur yağarsa, at ve adam kapıdan dışarı çıkamaz ve su getiremez, öyle ki, bir arka sakasının keçi tulumu suyu beş paraya çıkar. Bu yüzden vali, yani subaşı kırk elli bin hamal larla kuru toprak getirtip yollara döktürür. Halk biraz gezmeğe başlar. Çünkü Mısır'da kaldırım olmadığından öyle çamur olur ki, Allah koru sun... Mısır'da senede İki kere yağmur yağar, Anadolu gibi her gün yağsa Mısır harap olur. Hattâ 83 te yedi gün yedi gece karlı yağmur yağdı, öyle bir su kıtlığı oldu ki hâlâ destandır. Her taraf kardan beyaz olduğundan Araplar «Eyş hâzâ minessemâ?» Anadolulular ise «Elham dülillah Allahın rahmetini gördük» derlerdi. O sene bir dolu yağdı ki her biri altışar dirhem gelirdi. Ama Mısır'da bitkiler yağmura muhtaç değildir. Çünkü Nil taşınca üç ay bütün Mısır kıpkırmızı deniz olur. Sonra su çekilip ziraat ederler. 60 günde mahsul alınır.

OTUZ YEDİNCİ FASIL

MISIR İÇİNDE AKAN ÇEŞMELERİ BEYAN EDER

Yukarı iç kalede 21 çeşme vardır. Bunlar da Sultan Gavri'nin, Nil den 360 göz kemerle suyu gelirdi. İç kale dibine gelip oradan dolaplarla su hazineleri doldurulur. 500 kale sâkilerl sulan evlere taşıyıp, dört kırba ya bir para alırlar. Bu çeşmelerin biri iç kalede darphane dibinde bir büyük kubbededir. İki kol kalınlığı lüleleri vardır. Bir çeşmede şeyh Sari çeşmeleridir. Yeniçeri kalesi dışında Kanbay sultan câmii yakınında bir kuyu vardır. Bir çeşmede de dış kalede paşalı konaklan içinde kırk direkli sultan Kalavun divanhanesi dibindedir. Bir çeşme de paşanın sarayı meydanındadır.. Bir çeşme de Ekmekçlbaşı kârhanesi yakının dadır. Bir çeşme de Paşa mutfağı içindedir. Bu da Gavri'nindir. Bir çeş me de paşanın hâs ahırı içindedir. Bu da Gavri'nindir. Yine Gavri'nin Azepler odalarının ta ortasında, biri de Azepler kapısının iç yüzünde iki çeşme vardır.

Bunlardan başka Mısır içinde ve iç kalede çeşme yoktur.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.