FANDOMEÇS/14/223 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/225

rayı vardır. 360 odası, ayrıca misafirhaneleri var ki iki sene misafir ol muş kimseler vardır. îki muhterem evlâdı vardır ki biri Uluhaca'dır, Dül mehâhib Çelebi, diğeri Zeynelâbidfcı Çelebidir. îkisi de garip dostu durlar. Azizin evinde iki hamam vardır. Hazretl Ebubekir neslinden dirler. Amr îbn As ile Mısır'a gelip yerleşmişlerdir. Mısır toprağında nice bin evkafları, belideleri, feddan ve rezikaları vardır. Mısır âyânların dan biri de Şeyh Bekrî hazretleridir. Şâhâne zevk ve sefa ederler. Şeyh Bekrî hazretlerinin âdetidir ki her sene 12 Rebiülevvelde Mevlût okutur. O mevlût günleri, 14 tarik şeyhleri, çadırlarını, gölgeliklerini kurarlar. Her taraf kandillerle süslenir. O gece Mısır üzerinde nur parıldar.

İKİNCİSİ FİL BÜRKESt: Etrafı o kadar mamurdur ki, bir zira boş arsa yoktur. Kat kat konaklar vardır. Güneyden kuzeye uzunluğunadır. Suyu Nilden yer altmdan gelir. Bürke içinde zenginlerin firkate, filika ve kayıkları vardır. Birbirinin saraylarına kayıklarla varıp gelirler. Et rafındaki hanedanlardan Nakibtlleşraf Âl-i Haşim'den Eğirdirli Bur hanüddin'in doksan yıldan beri nimeti herkese boldur. Şahin Ahmet ağa, kızlar ağalığından ayrılma Abbas Ağa, Müteferrika başı Şaban Ağa, Ye niçeri kâtibi Bekir Ağa, Kansu Bey saraylarının tarifi imkânsızdır. Mü sahip Salih ağanın adı, Baltacı-Mehmet Halife, damadı sarayı, Süleyman Ağa, yeniçeri efendisi Mustafa efendi, Müsahip Halil Ağa, Boşnak Meh met ağa, Hac emiri, Ebülmevali, tüfenkçiler ağası Mustafa ağa, Yeni çeri Başçavuşu Ahmet ağa, Süleyman bey, Süleyman çavuş sarayları meşhurlarıdır. Fil Bürkesi etrafında yetmiş saray, 200 büyük ev vardır. Fil bürkesi denmesinin sebebi şu imiş. Firavun'un sihirbazlarından biri kendini fil şekline koyup bu Bürke kenarında otlarmış. Bir rivâyete göre de Bağdattan Me'mun Halife 200 fil ile buraya gelmiş. Bu Bürke nin suyu on ay baki kalır. Kurak yerlerine bostan ekerler.

ÜÇÜNCÜSÜ BÜRKETÜR RATTL: Yuvarlaktır. Etrafı bir saatte dolaşılır. Kuzey ve batısı safi bahçelerdir. Diğer tarafları saraylardır. Bilhassa darbhaneci-Mehmet Çelebinin sarayı çok güzeldir. Bir fırkatası vardır. Seyyid Ahmet Gazi, Hasan Bekri ve daha nice saraylar vardır. Havası gayet güzeldir.

Kiremithane bürkesinden sonra:

BEŞİNCİ BÜRKE BÜRKETÜL GASÎL'dir. Şehrin kirli metaları bu- rada yıkanır. Hassa, hattâ Fayyum Mısır'a bir günlük yoldur. Buradan


İç linkler==Edit

==Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.