FANDOMEÇS/14/234 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/236

yaylım kurşun atarlar. Baş çavuştan iki kese ihsan alıp odabaşılar ve dayıları giderler. Sabaha kadar mevlûdu şerif okunur. Başçavuş peştemal peştemal akide şekeri ve şerbetleri dağıtır. Ertesi sabah kahvaltısından sonra bütün ulemâ ümmülkıyas önüne gelip, şeyh dua eder, herkes âmin der ve her yerli yerine gider ve sekiz gün tamam olur. Bu ziyafetlerde 200 aşçı hizmet edip bin koyun, 50 bin tavuk, 50 bin güvercin, yüz bin- lerce ekmek 100 bin yağlı çörek masraf olur.

Nil ne kadar taşarsa Ummül kıyas havuzuna da o beraberlikte su girer. Havuz temizlendikten yirmi güıı sonra (nokta) bu gece düşer diye paşaya haber gider. Büyük ziyafetler çekilir. Herkes gider. Paşa agal riyle kalır. Çünkü ziyafet paşanındır. (Nokta) ona derler ki, havuzun içinde su berrak bir halde dururken, kıpkırmızı kan gibi çamurlu su görünür. O vakit düşer. Kur'an okunur. 200 hatim indirilir, paşanın ve- kilharcı yüz kurban keser. Mahkeme tarafından noktanın düştüğü sicile geçirilir. Bir ihtiyar paşaya müjde edip bir beyaz giyip, 70 - 80 altın ihsan alır.

SADÂT ŞEYHİNİN MENKIBELERİ: târihinde Şeyh Sâdât

Magripten geldiği vakit Nil bir sene taşmadı. Kıtlık oldu. Mısır halkı şeyhe gelip dua etmesini rica ederler. Şeyh dua edince Nil, o kadar güzel taşar ki hâlâ bu ziyafet Sâdât evlâtlarına o gün içindir. Ummül kıyas - şeyhleri ve üç yüz nefer Reddad oğullan hep burada otururlar. Her gece taşan NU miktarım bir kâğıta yazarlar. Bu kâğıdı Ümmül kıyas şeyhinin mührü ile mühürleyip götürüp her gün Mısır paşasından bir altın alı lar. Nil taştıkça bütün Mısır halkı arasmda büyük sevinç ve bayram olur. Taşmazsa, Allah göstermesin kıtlık olur. Taşma miktarını, bu ha- vuzda otuz arşın boyunda bir sütun vardır. Üzerinde parmak parmak kertikler vardır. Şeyh her akşam bu sütuna bakıp paşaya gidip «Selâmün aleyküm ya sultan vekili olan vali, bu gece Nil Allahın emriyle bir par- mak taştı» der ve bir altm alır. Böylece seksen gün birer altın alır. Bu paşaya gelen dellâlı nyamnda 360 dellâl daha vardır. Her biri birer m halleye gidip bağırarak aidatlarını alırlar. Bu dellâlların yanında üç dört tane beli peştemallı mahbup Arap oğlancıkları, boğazlarında sarı yeşil ve al şallar takıp her kapının önünde o ev sahibinin adı ile hitap edip meselâ «Ya Şerif Ahmet, Allahın emriyle Nil geldi» derler. Herkes der cesine göre bunlara para verir. Bu şeyhler ve bu Reddad dellâllar de lete vergi vreirler.

Nil 20 arşın taştığı vakit ve biraz sonra 24 arşın olduğu vakit

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.