FANDOMEÇS/14/235 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/237

«Dağdan dağa!» diye bağırırlar. Cize tarafında Hermin dağlan vardır îkl büyük, biri küçük yapma dağdır. Halk «thram dağlan» der. Nil onun eteğine varmca Mısır'ın en bahtiyar senesidir. Eğer yirmi beş, yirmi altı arşın taşarsa, Allah korusun, Mısır suya gark olur. Bu ihram dağlarını hazreti îdris'in öğretmesiyle Melik Surid yapmıştır. Hazreti îdris ledün ilmi ile Nilin Mısır'ı suya boğacağını bilip bu ihramlan ya tırıp tılsımlı etti. Nil bu dağlarm dibine gelir. Ama kıyamete yakın bir padişah gelip bu dağları barut ile koparır. Dokuzuncu harabiyet Buh- tunnasır'ın idi. Onuncusu, Nil tılsımının bozulmasıdır. Böylece Nü Mı- sır'ı harap etse gerektir.

Nü 16 arşın taşsa padişah malı tahsil olunur, 18 gelse âlâ, bundan mültezimler, keşşaflar saklanırlar. 20 zira' gelse bütün Mısır'ı su basar. Allah göstermesin. Ama 15 arşın gelse zarardır. Kıtlık olur. Paşa uğu suzdur diye azlolunur ve Yusuf köşkünde hapsolunur. Bütün keşşaflar ve mültezimler defalarca işkence, divanda makaraya çekip bütün para- sını alırlar. Ama Nil taşarak gelse, bütün muhtekirler mahzenlerde olan zahirelerini meydana çıkarıp Mısır öyle bolluk olur ki, dört Osmanlı okkası ekmek bir paraya olur.

HİKAYE:

Hazreti Ömer zamanında Mısır zaptolunduğu vakit Mısır halkı Amr ibn Âs'a gelip dedüer:

«Ya Amr, bizim âdetimiz, Nilin taşma zamanında Mısır'ın en güzel kızını fevkalâde süsleyip, binlerce kelle şeker, binlerce erdeb buğday, ekmek ve peksimet ile Nl'e bırakınz. Ertesi gün de nil taşar.»

Amr ibn As, hâşâ dedi, bu kefere âdetidir ve bunu yaptırmadı. Ama o sene de tesadüf, Nil taşmadL Müthiş dedikodu alıp yürüdü. Amr ibn As durumu Hazreti Ömer'e bildirdi. Hazreti Ömer de Nile hitaben bir mektup yazdı. Mektup şöyledir:

«Ey Nil, eğer senin taşman kendi kuvvetinle ise taşma, geçtik, b zim sana ihtiyacımız yoktur. Ve eğer taşman, hak süphane ve teâlânın kudretiyle ise tiz taş!»

Amr ibn As bu mektubu Nil üzerine koydu. Ömer'in selâmım da Nile söyledi. Allahın büyüklüğü, Nil derhal yükselmeğe başladı. Bütün M sırlılar sevinç bayramı yaptılar.

HAVZA ADASI VE ÜMMÜL KIYAS: Eski Mısır karşısında Ravza

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.