FANDOMEÇS/14/252 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/254

Hapsetmeğe, siyaset etmeğe kaadirdir. Evvelâ (yevmi şek) te yani, Ra- mazanaın birinci günü ay görünür mü görünmez ml diye muhtesip ve subaşı ağa beşer yüz adamları ile, küsler çalarak Azepler kapısından girip Gavri divanında paşaya varırlar. Hemen paşa muhtesiblik hil'atı üzerine bir gümüş kuşaklık giydirir. Kendi kavuğundan iki mücevheri muhtesibin başına koyar ve (dört mezhep şeyhülislâmlarına, kazaskere selâm ile, haberini al, yarın Ramazanı şerif midir, bir hoş haber alıp götür) der. Muhtesip (Nola) diyerek yer öper. Paşa kethüdası (Muh- tesip kulunuza bu hil'ati bu sorgucu ihsan ettiniz. îhsan tamam olmal dır. Eski kanun üzere sultanımın bütün adamları da alaya binmeğe mü- saade buyurulsun der. Paşa da (gerekeni yapınız) der. Muhtesip ile ket- hüda bir olup dışarıya çıkarlar.

Sonra saray meydanında bütün paşa askerleri hazır olur. Evvelâ Subaşı cellâtlariyle yolları temizler. Sonra tatar alayı, deli alayı, gönül- lü, çeşnigir, kilerciler, çadır mehterleri, gılman hassa saraçları, müte- ferrikalar, riayet vacip olan ağalar, kapıcı başılar alayları paşa önünden geçer. Sonra paşanın dokuz mücevher eğerli yedekleri, altın taslar ile sırmalara bürünmüş şatırlar, muhtesip ağası, kapıcılar kethüdası İle at başı beraber, paşanın dokuzar kat mehterhanelerini döverek huzurdan geçi kaleden aşağı inerler. Ama bu alayda bayrak sancak yoktur. Bu alayda yedi bölükten İkişer yüz asker gelir. Çok gelseler bunlara ihsan vermeğe muhtesibin kudreti yetmez. Paşah askerinden ileri evvelâ subaşı, sonra iki yüzbaşı telli ve eli topuzlu çavuşlar, sonra iki yüz gönüllüler, tüfenkçiler alayı, sonra çerkesler, müteferrikalar, Azebistan, yeniçeriler, başı telli üsküflü mülâzimler, muhtesibin yanı sıra piyade ve sipahi al yı," hepsi akşam namazında Rumeli meydanında Mahmut paşa câmii önünde dururlar. Akşam namazı biraz geciktirilir.

KIRK DOKUZUNCU FASIL

ÜMMÜ DÜNYA MISIRDA NE KADAR SANATKAR DÜKKAN- LARI VE NE KADAR NEFERLERİ VAR tSE ANI BEYAN EDER

Bu çarşı esnafı tamamen muhtesip beyin idaresindedir. Mahmudiy- ye camiinde muhtesip bey atına binince asker bir yaylım tüfenk şenliği yanar sonra bir nöbet gülbank çeker. Evvelâ subaşı, 700 nobutlu kava ları bin urbanı, ve Mısır'ın bütün sazcı ve çengileriyle ve subaşı ce lâtları kol kol « Hâzâ vekîlüssultan » diyerek, seyredenlere Emân-ı

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.