FANDOMEÇS/14/256 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/258

yakarak, sanki arasat meydanı gibi geçerler. Mimar başı ve nakkaş başı atbaşı beraber geçerler. ,

ALTINCI FASIL:

MARANGOZ ESNAFI: Yani gemi marangozları, pirleri Nuh'tur. Kapudan kethüdası başlarında olarak geçerler. Bunlar Bihâr-ı Merakib, kalafatçılar, tulumbacılar, zift ve katran satanlar, katranlı keten bökücüler, halat bökücüler, yelkenciler... Bütün gemiciler tam silâhlı, küçük kayıkları kızaklar üzerinde flanderler ve bayraklarla donatıp, gemileri çekerek muhteşem şekilde geçerler.


YEDİNCİ FASIL:

EKMEKÇİLER VE ZAHİRECİLER ESNAFI: Bütün Mısır'da yetmiş ekmekçi vardır. Böyle adam deryası bir memlekette nasıl yeter deni- lirse, bütün zenginlerin evlerinde birer fırınları vardır. Her fukaranın evinde bir tennur vardır. Bu yetmiş ekmekçi dükkânında 600 nefer vardır. Fırınlarda tezek ile ekmek pişirirler. Ekmekçilerin piri Amr ibn BERBEERİ'dir. Hazreti Peygamber huzurunda Selmân-ı Pâk belini bağ- lamıştır. Baki'de hazreti Abbas yanında gömülüdür. Bundan sonraki es- naflar şunlardır: Çörekçiler, börekçiler, gevrekçiler, kâkeciler, kurabi- yeciler, simitçiler, kadayıfçılar, lokmacılar, şekerciler, mutabbakacılar, gözlemciler, peksimetçiler, hurmah çörekçiler, Ayşl çakılcılar yani (çakıl ekmeği)... Bu 15 esnafın 250 dükkânı vardır. Bunlar bakla samanı, leblebi kabuğu nacakçı talaşı, sazlar yakarlar. 2000 adamdırlar. Sonra, nişastacılar, elekçiler, tuzcular, (Mısır'da tuz ile soğandan çok bir şey yoktur), değirmenciler, (3160 at değirmenidir. Ama hırsız yatağıdır. Ve yine her konakta değirmenler vardır. Muhtesip beye sormadığımızdan malûmumuz olmadı), zahire tüccarları (mahzenleri vardır. 3800 adamdır. Anbar emini ve anbar nazırı defterinde yazılıdırlar). Bunlar da. halka çörekler, lokmalar dağıtarak geçerler.

SEKİZİNCİ FASIL:

KASAPLAR ESNAFI: 600 dükkân, 18C0 neferdir. Pirleri Cömert kasaptır. Künyesi Ebû Akil Vadi Nasır Kassab'tır. Lâkabı Cömert ka- saptır. Bağdatta gömülüdür. Fütuh kapısından dışarıda bir yerdir. Mısır

F: 17

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.