FANDOMEÇS/14/266 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/268

han divanhanesine, tevazu gösfcerip yaya geldiğinden bütün divan erbaabı dua etmişlerdir. Doğrusu dervişlik etti. Paşa Selim han tahtmda otururken dışarıda davullar çalınır. Bu sırada hac emiri paşa, kaymakam ve defterdar paşa diğer beyler müsafaha edip çıkarlar. Sonra kırk Çerkeş beyi ve çavuş kethüdası, müteferrika başı acele el öperler. Bundan sonra paşa alay ile Kalavan camiine varırken güneş görünür, müezzinler dokuz tekbir ve iki rekât bayram namazı derler. Bayram namazı kılınır. Minbere çıkan hatibe kapıcılar kethüdası beyaz sof ferace geydirir. Hatip ve. şeyhler biner para ihsanlar alırlar. Sonra yine paşa Gavri divanhanesine gelir ve sofraya oturur. 3000 sahan yemek çıkar. Paşa sofrada sağma hac emirini, kaymakamı ve beyleri, soluna defterdar, Ebülkelâm ve bölük ağalarını alır. Karşısına Azepler ağası oturur. Ama diğer ağalar padişah divanı hizmetkârlarıdır. Paşa ile sofraya oturmazlar. Fakat dağlar gibi yığılan sahanların öte tarafında bölük ihtiyarları, çavuşlar kethüdası, müteferrika başı sofraya otururlar. Paşa bunlara iltifat olsun diye önündeki kebap, tavuk ve güvercinlerden her birini birer adet atar. Kiminin kavuğuna, kiminin suratına, kiminin sakalına vurur. Gülüşürler. Paşa yemek yemeğe başlayrnca, divanhane karşısındaki sahradaki paşa men- supları ve askerler 12 bin sahan yemeği yağma ederler. Bu sırada sahanların birbirlerine vuruşundan gök gürültüsü gibi ses çıkar. Sonra paşa divan hocalarını, sonra ihtiyarları davet eder. Nihayet yemek sona erer. Paşa Selim han seccadesine oturur. Bütün beyler el yıkamağa hazır iken kapıcılar kethüdası çalıcı mehterbaşıya, sonra kale kulesindeki topçubaşıya işaret eder. Kıyametler kopar. Sonra Mısır sultanları zamanından kalma altına benzer pirinç leğen ve ibrikler, sabunlar evvelâ paşanın önüne gelir, paşa ellerini yıkar. Herkes de yıkar. Sonra duacı efendi

Kur anı kerimden âyetler okuyup dua eder. Peygamberin adı anılınca herkes ayağa kalkar. îki kere Âl-i Osman padişahı anılınca yine ayağa kalkılır. Sonra önce beyler kalkıp kıçın kıçın çıkarlar. Çavuşlar alkışlarlar. Sonra Çerkeş beyleri, yedi bölük ağaları, ocak ihtiyarları, çavuşlar kethüdası, müteferrika başı, tercüman başı çıkarlar. Nihayet paşa kalkıp çavuşları selâmlar, onlar da paşayı alkışlarlar. Paşa arz odasına girer. Çavuşlar evlerine giderler.

Paşa Kayıtbay odasında sandalye üzerine oturur. Evvelâ kethüda bey gelip el öpüp hil'at giyer ve durur. Sonra şehir havalesi, divan efendisi, imam, müezzin, mukabeleci efendiler, kapıcılar kethüdası, baş kapıcı başı, resâle ağası, beytülmal emini, hâsıl feraş, on iki meratip

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.