FANDOMEÇS/14/276 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/278

SEKİZİNCİ ALAY:

MISIR VEZİRİ YERİNDE BIRAKILDIĞI

VAKİT BÜYÜK ALAY:

Padişah tarafından, Mısır vezirinin yerinde bırakıldığına dair hattı hümayun Sultanın imrahoru, veya kapıcılar kethüdası veya veziri âzamin salahoru ile gönderüebilir. Muhteşem bir alay, bu memuru Adiliyye'de karşılar. Burada evvelâ bir ziyafet çekilir. Sonra yeniden atlara binilip (Bâbı Nasr) dan içeri girilir. Çarşı ve pazar, hıncahınç insanla, seyir- cilerle dolar. Hattı hümayunu getiren memur Sultan Gavri divanhanesine çıkarken paşa da merdiven başma varır ve karşılar. Hattı hümayunu ge- tiren ağa, zer ender zere sarih hattı hümayunu bohçadan çıkarıp öpüp başına koyup paşanın eline verir. Paşa da başına koyar, ve divan efendisine verir.

O da öpüp başına koyduktan sonra bismillah diyerek tuğralı mühıîi bozup hattı şerifi çıkarır. On binlerce kişi susmuş dinlerler. Sonra divan efendisi yüksek sesle hattı şerifi okur. Paşanın yerinde bırakıldığı an- laşılır. Çavuşlar alkışlarlar. Gelen kapıcı başı, padişah hil'atmı paşaya giydirir. Paşa, hil'atın yakasını öpüp öyle giyer. Yine gelen çavuş pa- şanın beline murassa' kılıç takar. Gelen ağa ile paşa kethüdası, paşanın koltuğuna girip sultan Gavri seccadesinde durur. Derhal fermana göre hareket olunması için etrafa beyaz buyuruldular gönderilir. Toplar atılır. Mehterhane çalar. Ertesi gün sabahleyin bütün divan ehli ve vazifelilerin yerlerinde bırakıldıkları tebliğ olunur. Sonra paşanın adamları gelip (mübarek olsun) deyip ihsanlar alırlar. Bundan sonra yerlerinde bıra- kılanlardan toplam olarak 360 kese tahsil olunup, yirmi otuz kesesi, ye- rinde bırakma emirlerini getiren ağaya verilir. Bu ağaya birkaç ta ziyafet verilip sonra İstanbul'a yollarlar. İşte bu alay da böyle tamam oldu.

DOKUZUNCU ALAY:

MISIR HAZİNESİNİN ALAY İLE İSTANBUL'A GİTTİĞİ:

Sene başı olduğundan Mısır hazinesi paşaya ilzam olur. Başta olan- lar ihtimam ile eminler, keşşaf ve mültezimler, »/alilerin zimmetinde olan bekayayı toplamağa uğraşırlar. Bakiye kalmış paralar müflis eminler- den yüz bin zahmetle hazineye alınır. Bazen tahsüi mümkün olmazsa keşşafları Gavri divanhanesinde kollarından makaraya çekip asarlar.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.