FANDOMEÇS/14/277 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/279

Kan içinde kalırlar ve arıkhanede hapsedilirler. Ve padişah parası tahsil olunur. Buna (büyük hazine) denir. Bu hazine kan ile kandan tahsil olduğunu beyan.

MISIR'IN BÜTÜN KÜPLERİ, HAZİNE, KESE ADEDİ, DİRHEMİ, DANKI, VAKİYYESİ, ARPA VE BUĞDAY AĞIRLIĞI VE MİSKALİNİ BİLDİRİR:

Evvelâ Mısır 760 şehir, 3000 belde, 60 kaledir. Mısır 24 kazadır. Yu- karı Sait eyâleti 36 kazadır. Bütün Keşûfiyye, evkaftan ve diğer yerler- den senede 24 Mısır hazinesi tahsil olunur diye Gazali defterinde yazılı- dır. 12 Mısır hazinesi padişah parasıdır. Bu hazine Ramazan bayramının mevacibine erişse gerektir ki ,her sene 1200 Mısır kesesidir. Her kese 846 kuruştur. Her kuruş 30 para olmak üzere her kese 28000 paradır. Her para bir Dânıktır. Her dânık 10 arpa ağırlığındadır. 4 Dânık bir dirhem, bir dirhem kırk semin arpa ağırlığındadır. Bir miskal yüz Hinta ağır- lığındadır. Bu hesaba göre bir Mısır kesesi Vakiyye gelir. Divanda

sayılıp, divan mührü ile defterdar paşa mühürleyip, Gavri divanhane- sindeki çam sandıklar içine üçer kese koyup kaparlar. Üstüne yaş sığır derileri çekerler ve sağlam bağlarlar. Böylece hazırlanan hazineyi götür- meğe çeşitli vazifelilerden 72 nefer hil'at giyerler. Recep ayının ilk günü divanhanede dağlar gibi yığılan sandıkları, paşa kethüdası paşa ve ulema huzurunda sayar, hazine beyine, yedi ocak serdarlarına teslim eder. Bu sırada paşa:

«Bey, padişahın 1200 kesesini eksiksiz benden aldın mı? » Der. O da «Evet aldım der. Paşa da «Şahit olun!» der ve şer'î sicile kaydolunur. Fâtiha okunur. Sandıklar aşağıya indirilir. Her katıra iki sandık yüklenilir.

MISIR HAZİNESİ:

Hazine alayla yürümeğe başlar. Hazine beyi, hazineyi götürmeğe memur askerlerle mehterhaneleri çalarak, tuğ ve âlemlerini açarak pa- şayı selâmlarlar. Paşa da «Yürü Allah âsân (kolay) götüre!» der. Alay kaleden aşağıya iner. Ağır ağır Mısır içinden geçer. Bütün caddeler se- yircilerle dolar ve «İnşallah ba selâme!» derler. Adiliyye'ye kadar herkes yerine yerleşir. Hazine, beyin otağına dağlar gibi yığılır. Derhal zincir- keş. sayıcılar, yedi bölük ihtiyarları gelip sayarlar. Zincirlerle, sandıkla-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.