FANDOMEÇS/14/278 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/280

rın üzerindeki halkalardan kilitlerler. Adiliyye'de üç gün kalınır. Büyük genlikler yapılır. Buradan hazine çıkınca Sebili allâm beyine ve Kalyop kâşifine, şehir subaşı sına fermanlar gidip, Adiliyye sahrasında hazine askerlerle muhafaza olunur. Hazineyi beklemeğe memur olanlar birer aylık ulûfelerinl alırlar. Sonra Kalyop kâşifi hazineyi askeriyle Şarkiyye kâşifine ulaştırır.

ONUNCU ALAY, HAZİNENİN OCAK ALAYI:

Adiliyyeden sonra hazine beyi göç borularını çalar. Kalyop kâşifi 3000 askerle Hanik menziline, oradan Belisde Şarkiyye kâşifine selâmetle hazineyi teslim ettiğine dair Hüccet alıp paşaya gelir, Şarkiyye kâşifi de Gazze paşasına teslim ettiğine dair Hüccet alıp paşaya gelir. Paşa da (Elhamdülillah, henüz hazineyi hazine beyine teslim ettim) diye ralıat edip işleriyle meşgul olur.

ON BİRİNCİ ALAY:

PAŞANIN KENDİ PARASINDAN SAADETLU PADİŞAHA

GİDEN CEP HARÇLIĞI:

Bu hazineye paşa kendi ağalarından vakarlı birini serdar eder. 300 adam paşalıdan, 300 adam da Mısır'ın yedi ocağından birkaç terakki ile yiğitler yazılır. Bunlar ılgar ile Şam'a varmış olan esas hazineyi ge- çerler. On beş yirmi gün evvel istanbul'a varırlar. Mübarek bayramda padişaha cep harçlığıdır. Darphanede onu bir dirhem olmak üzere ke- silir. Ortası halkalı halis gümüştür. Bu hazineye mahsup değildir, paşa- nın kendi kesesindendir.

Bu hazineye karşılık Uç yüz keselik Hint, Çin, Acem, Yemen ve Habeş kıymetli kumaşlarından 170 bohça eşya bağlanır. On bohça valide sultana, beşer bohça haseki sultanlara, şehzadelere, diğer sultanlara, ve Kızlar Ağasına gönderilir. Valide kethüdasına 3, hazinecibaşıya 2, baş oda başıya ve diğer saray ağalarına ikişer bohça gönderilir. Veziri âzama on bohça ve 10 bin altın, kethüdasına 5 bohça ve üç bin altın... Diğer ağa- lara, ulemaya bu 170 bohça dağıtılır. Bu, Mısır vezirlerine büyük belâdır.

Asıl hazine Ramazanın yirmi beşinci günü büyük alay ile Mısır beyi tarafından teslim edilir. Sonra bayram mevacibi olarak askere mevacip verirler.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.