FANDOMEÇS/14/282 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/284

bütün emirlerin üst başına oturur. Mahmeli şerifi deve üzeriude o meydanda gezdirirler. Paşaya, hac emiri geldi diye haber verilir. O da maiyeti çavuşları ve vazifelileri ile birlikte kara meydanındaki çadıra gelir. Evvelâ hac emiri el öper. Sonra paşa hac emirini huzuruna çağırıp: «Bütün masraflarını, yollar üzerindeki şeyhlerin surrelerini, Mekke ve Medine şeriflerinin surrelerini benden aldın kabul ettin mi?» diye sorar. Hac emiri de «Aldım, kabul ettim. Bir habbe ve cübbe kalmadı» deyince paşa «Molla efendi yazın» der. Kaydederler. Sonra paşa hacce memur bütün serdâr ve çavuşların, ihtiyaç maddelerini, birer sene peşin ulûfelerini (aldınız kabul ettiniz ini?) diye üç kere sorar. Onlar da (Aldık kabul ettik) deyince bunu da ,kaydettirir. Soiira bu alayda olanlardan 210 kişiye hil'at giydirilir. Sonra paşa bismillah diye kalkıp, .niest ile : yürüyüp mahmel devesi yanma varıp mahmele yüzünü sürer, devenin gümüş zincirini alıp deveyi /meydanda, birkaç kere dolaştırır. Bütün beyler de paga ile beraber, yabnayak gezdirirler. Asker içinde '(şefaat yâ Resuluilah) sadası gökleri' tutar. Paşayı böyle deveci suretinde gören canlardan ağlamadık kimse kalmaz. Sonra paşa hac eftürine hitap eder: «Ben hadimülharemeyn şerifin olan Al-î Osman Padişahının vekili ve kuluyum. Vekâletim dolayısiyle saım mahmel-i şerifi teslim ettim. Bütün gayretini sarfedip islâm hacılarını selâmetle Allaha ısmarladım. Malııneli şerifi aldın mı »der. Hac eıniri de «Aaldını» diyerek gümüş'iinciri tu­ tar. Bu hal sicile kaydolmıur. 'paşa çadMna oturur. Gülbaflk cfekjlir. > Dua,lar okunur. Hac emiri Hicaz yoluna süşer. .•,; ', ,. V

'evvelâ hacılar barhanesı alayı ,vi': .,•,.•',-'. ••' .'; ';"' •, ','.' ,

HAC EMİRİ GEÇER: '''_' ',\V;' ''','.•':''''''''' ^''''''••'}•'

1 -•' „ '•' •;> f '. '" •

Evvelâ develer, deveciler, meşaleciler geçerler. Sonra Muradiye ve Muhammediye develeri sular dağıtarak sonra cebeci ve topçular, haO1,' • ernirinin bütüıı barhanesi geçer. Spnra fukara şeyhleri develeri, seksen ' kadar, yoldaki hasta fukaraların bineceği mahfe develeri geçer.' V

Sonra Mısır alayı yürür: Evvelâ çavuşlar alayi ye sonra, gönüllüler, tüfenk endazlar, sipahi, müteferrikalar, yedi bölük ağaları, çerkes bey-'/; leri, bütün Mısır beyleri hac emiri alayı geçer. Sonra bütün ulema, imamt • hatip, yeşil destarlı sâdât, sonra Resûlullahın sancağı... Bunları, görşn , salavat getirir. Sonra hac emiri yükleri;,. HaC eîniri başııida mücevvezesi/ ile geçer. Paga ağaları... Pasçı mehterhanesi, kethüda adamlariyle ger çerler. Halk, mahmeli şerifin gelmesini bekler., ; ; ' "•• , '==Dış linkler==

==İç linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.