FANDOMEÇS/14/288 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/290
dar tehlikeli bir yer vardır. Bu asker hacılara yetişmese hacılar sel

metle Mısır'a gelemezler. Çünkü tüccar iki üç bin deve yükü çeşitli kı metli eşyayı götürürler ve herkes dostlarına şekerli maddeler, zülbiyat, yoğurt, gönderirler. Hacılar, yorgun argın, develeri zebun olarak E lem'e gelince taze can bulurlar.

Bu asker hacılara ulaşınca sevinçli olunca bu alaya (Ferahlat alayı) derler. Bunlar tüfenk atıp, gülbank çekerek Bâb-ı Nasrdan dışarı çıkıp, Adiliyyede üç gün beklerler. Sonra dört saatlik Bürkiyeye varırlar. Or da da üç gün kalırlar. Burada Şarkiyye, Kalyobiye, Buhayre, Reşid ve Dimyat'tan yedi sekiz bin deve yükü yiyecek içecek gelir. Ezlem Beyi buradan da kalkıp on günde Akabe kalesine varır. Burada develere su yükletip, sekizinci günde Ezlem kalesi sahrasına varır. Kale dibinde pazar kurulur. Ertesi günü Ezlem beyi 3000 askeriyle, Ezlem ağası 300 askeri ile hacıları karşılar. Hacılar da Ezlem sahrasına yayılırlar. Uç gün burada kalırlar. Yorgun develeri bırakıp kira ile sağlam develer t tarlar. Ama bu Ezlem askeri içinde binlerce neşşal, yankesici, sürmeden gözü çalıcı, hırsız, vatahcı, kemendei, Ayyar haramiler, yorgun hacı arın arasına girerek öyle yağma ederler ki... Gafil olan hacılar bu lem'de fülûsi ahmere muhtaç olur. Her gece (Bire koma, gitti, ha geldi) diye hırsızı kollarlar. Böyle iken yine yarılmadık harar kalmaz. Hattâ evvelki gelişimizde Hac emiri at üzerinde gezerken atının özengisini çaldılar. Çok dikkat gerektir. Buradan Mısır'a sağ olanların müjdesi, ölenlerin haberi gider. Bu Ezlem'den hacılar üç günde Mısır'a gelirler.

YİRMİ BİRİNCİ ALAY

Akabe askerini ve hazine masraflarını beyan eder:

Burada da yedi ocaktan 1080 adam tayin olunur. Ve azlolunmuş keşşafktan veya müteferrikadan biri 300 askeriyle serdar olur. Sel metle hizmet edip gelinse bir kâşiflik veya bir ağalık ihsan olunur. Bunların yiyecek ve içecekleri için bin deve zahire ve bin deve hacılara imdat verirler. Altı adet de top verirler. Bütün masrafları 40 Mısır kesesi olur. Bunlar Mısır'dan o hesapla çıkarlar ki, hacılar da Ezlem


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.