FANDOMEÇS/14/291 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/293

Bürke'ye vanrlar. Gece yarısı paşa ağaları atlarına binip meşaleleri yakarak ağa mastabasma

Mükemmel bir ziyafet yenilir. Paşa kethüdası bir mükemmel d nanmış küheylân çeker. Hac emiri ona binip otağına gider. Hac emiri paşa o gece Bürke'de kalır. Büyük şenlik yapılır. Hacılar da Bürke'de kalırlar. Bütün hacılar, safer ayının 5, 6, inci günü Mısır'a girerler. Hacılar 110 günde hac edip gelirler. Ama îbrahim paşanın bir ağası Mekke'ye 14 günde gidip, şeriften mektup alıp geri geldi. Gidip gelme tam 30 gün sürmüştür. O gece hac emiri, bütün Mısır ayanına, bölük ağalarına ve çavuşlara büyük ziyafet verir. Şenlikler olur. Ertesi sabah yedi bölük ağalarını selâmlayıp geçer, Bâb-ı Nasra yakın gelince Abdur- rahman paşa alaylariyle görünür ve hemen attan inip seğirderek gelir mahmel-i şerifin eteğini öper. Hac emiri de piyade olup paşanın ayağım öper

Paga hac emirine hil'at giydirir. Paşa Adiliyyede durur. Hac emiri Bâb-ı Nasra varıp o gece Canbuladiyye camiinde kalır. Bütün Mısır Halkı burada mahmel-i şerifi ziyaret ederler. Sabaha kadar câmide mev- lüt okunur. Hac emiri ulemaya burada bin kuruş dağıtır. Ertesi saferin

yedinci günü bütün Mısır ahalisi sokaklarda hac emirinin gelinini be lerler.YİRMİ İKİNCİ ALAY

Hac emirinin Haçtan gelmesi alayını beyan eder:

Mısır kadınlarının nikâhında bu alaya çıkmak için kayıt vardır. Bir ay evvelinden, alayın geçeceği yol üzerindeki dükkânlar kira ile tut lur. Bütün imam, hatip ve şeyhler, hacıları karşılamağa çıkmağı farz gibi saydıklarından hepsi karşılamağa çıkarlar. Bu alaya Azepler ve y niçeriler çıkmazlar. Ancak beş bölük haikı ve hac emiri alay ile geçer, b tün ata dona kadir olan tüfenk endaz bölüğü geçer. Sonra gönüllüler,çerkezler,çavuşla , müteferrikalar, beş bölük ağalan hac emiri alayı, güneşten yanmış olarak geçer. Sonra yeniçeri mülâzimleri,

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.