FANDOMEÇS/14/292 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/294

Mısır beyleri, çerkes beyleri, iç ağalan, hac emiri paşanın yedekleri, şatırları ve haç emirinin önünde mahmel-i şerif yürür. Ve hac emiri mehterhanesini döverek Bâb-ı Nasr'dan içeriye girip halk huzurundan . geçer ve kara meydanına gelip paşanın çadırı önünde durur. Paşa da sarayından inip makamına gelir. Hac emiri yer öper ve paşanın eline mahmel-i şerifi teslim eder. O da Allahın gölgesinin vekili olduğundan üç kere mahmel-i şerifi meydanda dolaştırır. Kethüdasına sonra hac emi- rine teslim ettiği şer'î sicile yazılır. Paşa kethüdası mahmel-i şerifi Bâb-ı vezire götürür. Mahmel, kale kapısından sığmaz. Orada bütün besatlannı soyup kisve nazırına teslim ederler. Yusuf köşkünde gelecek seneye kadar muhafaza eder. Mahmel devesini de Rif şehrine götürüp gelecek seneye kadar beslerler.

Oradan paşa kethüdası yine Kara meydanında paşanın çadırına gelir. Paşa orada hac emirine «Berhudar ol, padişahın ekmeği helâl olsun) diye dua eder. Ve sırmalı iki hil'at giydirir. Sonra yetmiş adet ocak ağal rına hil'atlar giydirilir. Herkes evlerine gider. Yalnız hac emiri paşa ile Mekke, Medine ve Yemen ahvali bühassa vefasız, cefalı şerifler hak- kında konuşurlar. Hac emiri, şeriflerin mektuplarını paşaya verir. Okunur. Paşa defterdarla ruznameciye (tiz, hac emiri paşanın muhase- besini adaletle...) diye ferman eder. Bundan sonra hac emiri alay ile evine götürülür. Getirenlere hac emiri bir kese hediye verir.

Ertesi gün şeriat kanunu gereğince on kese kıymetli Hindistan he- diyeleri, şemâme, elli göbek müşkü amber, yirmi okka ödü tuti, mina ve şerirler panzehir, on kanı zibâd-ı halebî, on tavaşî Habeşi, 10 hecia devesi, on Hassan-ı Hicaz, bir keselik hediye kethüdasına verir. Yedi bölük serdarlarından da hediyeler gelir. Eğer vezir vakarlı bir kimse ise hacı hediyelerinden 20 bin kuruşluk hediye gelir. On bin kuruşluk hediyeler Mekke ve Medine şeriflerinden, on keselik hediye Cidde b yinden hediye gelir. Eğer Mısır paşası Apurdasu mekerus ise birkaç fi can ve kâse ve Hint servileri ve kargı smklar ve birkaç külçe destar ve Kâbe sürmesi ile gözünü boyarlar ve el öperler. Mısır vezirinde i tişam ve şöhret lâzımdır vesselâm. Böylece hac emirinln Mısır'a girmesi tamam oldu.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.