FANDOMEÇS/14/295 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/297

konuşurlı. îşte kadıasker alayı budur. Ama azledildifi vakit alayları yoktur .

YİRMİ ALTINCI ALAY Circe beyi alayıdır.

Nil kesiminde bütün beyler muhasebelerini görmeğe geldikleri s rada bu circe beyi büyük bir alay ile gelir. Çünkü Araplar buna (Y karı Said Sultanı ve kara hâkimi vali) derler.

26 kadılık yere hükmeder. Mısır buna muhtaçtır. Çünkü Mısır'ın bolluğu Sait'ten gelir. Paşa, circe beyinin Kara meydanına gelip gitmesini seyreder. Yalnız bunun diğer alaylardan farkı siyah üç bin zenci tüfenk endazları vardır ki her biri kara yılandır. 2000 kantar sırıklr Arapları, bin elvahat sübyanları, sonra beyin muhafazacı askeri güruhu, bin fitil rum yiğiti olmayınca ve on bin asker olmayınca circe iklimi zaptolunmaz. Sonra circe beyi 200 pürsilâh seçme hâs gılmanı ile paşa huzurunda attan inip, paşanın ayağına yüzünü sürer. 24 adamı ile be- raber hil'at giydirilir. Sonra paşa defterdara ve ruznameciye hitap edip (beyin muhasebesini bir hoş görün) der. Sonra bey, sarayına gider. Ertesi gün beyin paşaya hediyeleri gelir. Bu hediyeler:

Kırk baş Havvare küheylân at, 10 kısrak, 10 tavaşi, 10 keseye 5 bin Erdeb arpa, 3 bin erdeb buğday ve diğer kıymetli hediyelerdir. Paşa kethüdasına ve diğer ağalara da muayyen hediyeler verir. Bu hediye- lerin miktarı bellidir. Fazla veya noksan olmaz. Muhasebesi görülünce, zimmetinde olan padişah parası varsa alınıp askere maaş verilir.

YİRMl YEDİNCİ ALAY Sûr-i hümayun alayını beyan eder

Bu alay şudur. Ya bir kale fetholunsa( ya bir şehzâde doğsa, ya bir sünnet veya bir evlenme veya cülûs olsa, İstanbul'dan bir vazifeli paşa kethüdasına (Falan hizmet İçin gelmişiz) der. Mısır'ın yedi ocak aske leri, paşa askerleriyle beraber Bâb-ı Nasr'dan dışarıda ziyafetler yenilir. Sonra alay genlik ile Mısır içinden geçerek Gavri divanhanesinde paşa

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.