FANDOMEÇS/14/299 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/301

yakınlarının ve diğer âyân ve eşrafın Mısır'daki köylerinin üç Mısır ha inesi mal hâsıl olur diye ruznameci Abdurrahman efendi İbrahim p şaya arzetti. Abdurrahman efendi padişah huzurunda açıkça bu h susları anlatınca padişah tarafından iltifata mazhar oldu. Fakat bu yüzden Canpulat zadeye ruznameciyi katlettirdiler. Sekiz Mısır hazinesi de böylece tahsil olunur.

Kırk dördüncü hazine, Mısır'ın üç hazinesini de bu esnaf kendileri için tahsil ederler .

Mısır'da ve Sait eyâletinde bin köy vardır. Bu köylerin Şeyhulbeledi, şahitler ve mürşitleri ve kâtip kıptileri de kendileri için bir Mısır hazinesi tahsil edip, kendileri gizlenir.

Kırk sekizinci Mısır hazinesi

Mısır'da arazi yedi kere ekilip, yetmiş çeşit mahsul hâsıl olur. Mısır fellâhları çok çalışırlar. Gökte uçan, yerde gezen, denizde yüze den kendileri için mal tahsil edip öşürlerini ağalarına, nazırlarına, mü tezimlerine, keşşaflarına devlet malı verip borçlarını ödedikten sonra bunlara 5 Mısır hazinesi mal kalır diye yazılmıştır ki, bu reâyâ kârı hazinesiyle 53 hazinedir.

Elli beşinci hazine, Mısır'ın yedi benderimle tüccarlardan hâsıl olan hazineyi beyan eder.

Kethüda İbrahim paşa İskenderiye'yi günde bir kese iltizama ve di. Dimyat senede 140 kese, Bulak, Bâb-ı Nasr ve eski Mısır'ı ve bostanlar karşılığında Ma'diyye'yi de Tahrir eminine senelik 150 keseye, tenvis'i de 300 keseye verdi ki buna bahar eminliğidir! bazısından 500 kese hâsıl olur. Bu hesap üzere iki Mısır hazinesi de yedi benderden hâsıl olur. Tamamı 57 hazine olur.

ALTMIŞINCI HAZİNE

Arap, Acem, Hint ve Yemen'den tüccar mal getirip satar, üç Mısır hazinesi mal tahsil ederler.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.