FANDOMEÇS/14/305 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/307

lenir. Bura Mısır'ın güneyine üç bin adım uzak olup iki yüz bin adam eşeklere binerek gelir. Ebussuud cârihi, Sultası Selim zamanında sagdı Nice kerametleri görülmüştür.

BİR PİR-İ FANİ:

Canpulat-zâde Hüseyin paşa zamanında, Ebussuud cârihi hazretler ni görmüş 170 yaşında bir ihtiyarı paşanın huzurunda hakir görün m barek elini öptüm.

İMAM ŞAFİİ MEVI.ÜDÜ:

Her cumartesi sabaha kadar nice yüz hatim indirilir. Fakat mevlüt senede üç gün olur. Pazar kurulur. İmam Şafii kasabası adam deryası olur. Bizim zamanımızda mevlüt gecesi 423 hatmi şerif okundu. Defte dar ibrahim paşa senesinde 740 hatim okundu diye rivayet eder O gece Evliya ruhaniyetleri hazırd.r derler. Ayan ve eşraf, beş on -ün evvel bütün çocuklariyle gelip zevk ve sefa ederler. Bütün evler, ça- dırlar binlerce kandillerle süslenir.

ŞEYH EBÜLLEYS MEVLÜDÜ:

Müellifler eserlerini buraya getirip, üç mezhep Şeyhülislâmları ve ulema önünde okunur. Hangisi muteber olursa mühürlenir, sayfalar, im- zalanır, okunsun diye izin verilir. Ebulleys hazretlerinin başıucuna kor- lar. Birkaç gün sonra sayfaların bazı yerleri kazınmış, bazı yerleri d zeltilmiş bulunur. Hattâ bir kitap, sanduka içinde yanmış olarak b lunur. Sonra âşıklar buradan Şeyh Ukbe'ye giderler.

ŞEYH UKBE-t CÜHEYNİ MEVLÜDÜ:

Evvelce harap olduğundan mevlüdü iptal edilmişti. 1063 senesinde Ebunnur Mehmet paşa, yani Haseki Mehmet paşa rüyasında görüp bir cami, bir tekke, sebil, iki sâkiye, mutbak yaptırdı. Her sene mevlüt için bin kuruş vakfetti. Yiyip içeceği herkese boldur.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.