FANDOMEÇS/14/30 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/32

MEKKE MOLLASININ VASIFLARI: Sultan kanununa göre beş yüz akçe mevleviyetlidir. Şerif kadar, köy ve kasabalarda hükmü geçer. Medine başka mevleviyettir. Mollaya padişah tarafından surre ile altın gönderilir. Dördüncü Sultan Mehmed Han kanun yaptı ki, Arafat hut­besini okuyup adamlariyle birlikte, azlolunup İstanbul'a gelip İstanbul mollası ola... Böyle olunca Mekke Mollalığına itibar eder oldular.

Hamud adlı şerif Mekke içinde büyük cenk edip, Yenbu'da Mısır askerini ve birçok hacıları kılıçtan geçirip rüsvaylık etmiştir. Bu haber Mısır veziri kethüda İbrahim paşaya ulaşınca padişah fermanı ile üçer bin Mısır ve Şam askeriyle, hiyanet eden şeriflerden intikam alındı. Şerif Sa'd kaçtı. Yerine şerif Berekât şerif oldu. Üç bin Mısır askerinin 1500 ü bütün mühimmatları ile Mekke'de kaldı. Evvelce Haremi şerif küçük imiş. Geçen padişahlar genişletmişler­dir. Ama 959 (M. 1551) senesinde Kanunî Süleyman rüyasında Peygam­beri görüp (Ya Süleyman, Belgrad'ı, Rodos'u, 1740 parça kaleleri fethe­dip, Kudüs-ü şerife bir kale, Medine ve Mekke'nin dört tarafına bir sağlam hisar yap) buyururlar. Sultan Süleyman uyanıp, o kaleleri fet­hedip, Mekke'nin etrafına bu hisarı yapar.

BEYTÜLLAHÜLHAREM AVLUSUNUN ŞEKİLLERİ:

Mekke-i Mü-kerreme ve beytullahülharem, Bekke denilen bir dar dere içindedir. Daima seller haremi şerifi suya gark edermiş. Geçmiş hükümdarlar buna çare bulamıyorlar, hacılar âdeta su içinde yüzüyorlarmış. Sultan Süleyman Han, Mimar Sinan'ı, Mahmud paşayı mutemet yapıp, yedi senede, etrafındaki 39 kapının eşiklerini beşer altışar taş merdiven ile yükseltmiştir. bu suretle beyti şerif, çukur bir sahra içlnde kalıp, dört tarafı kale gibi olmuştur.

Resulü Ekrem zamanında da bir kere haremi şerifi sel kaplamış, bizzat peygamber eteklerini beline bağlayıp mübarek elleriyle kovalarla suyu dışarı atmışlardır. Zübeyr ibni Avvam beyti şerifin eşiklerini bir adam boyu yükseltmiş ise de yine selden kurtaramamışür. Bâb-ı Selâmın üst eşiğinde (959 senesinde Selim Han oğlu Süleyman Han tarafından tamir edilmiştir) yazılıdır.

HAREMİ ŞERİF KAPILARI: Haremi şerifin dört tarafında 39 büyük kapı vardır. Bazı kapıları üçü beşi bir yerdedir. Doğusunda dört yerdeki kapılardan evvelki (Bâb-ı Selâm) dır. Yanyana Üç kapıdır. Kanatlan pirinç kaplıdır. İkincisi (Beni Şeybe kapısı) dır. Hâlâ kapısının anahtarı


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.