FANDOMEÇS/14/309 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/311

Eşkiyaya aman vermeyip katleder. Habir oğulları her gece bin at ile gelip paşanın ve askerin atlarını muhafaza ederler. Imrahor paşaya muhteşem bir ziyafet ve kÜheylân at hediye eder. Paşa da bir hil'at ihsan eder. Mısır imrahorlanndan beylerbeyi olmak kanundur. Senede 200 kese çadır satar. 200 kese de tayyarattan gelir. Paşaya 2000 at hedayalar gelir.

TAHÎR BAYBARSIN BULAYNI KÖŞKÜ GEZİNTİ YERÎ:

Nil kenarında Bektaşi Asitanesidir. Havası çok güzeldir. Kethüda ibrahim paşa bahçesine bir köşk yaptırmıştır. Târihi budur:

Duâ icHlb didim ey evliyâ bu kasra târihin Zemin durdukça dursun bu mekân-ı âsüman-âgâ

Bu köşke bitişik Abdurrahman paşa da bir köşk yaptırmıştır. Zeki Halil efendi bu târihi yazmıştır:

Cây-i müferrih dilkÜsâ

sene 1088

Nil kenarında öyle büyük ağaçlar altında sofalar var ki her biri:

Zekî dâî didi anim târihin


Buna kasr-ı cennet denilmek sezâ

Acem bahçeni, Top atan bahçesi, Frenk bahçesi ve bunlar gibi daha 170 mesire yeri bahçeler vardır. Cemmiyül Abâ, şehir içindeki halicin iki tarafmda yüksek boylu Cemmiz ağaçları vardır. Bu ağaçların gölge- sinde ahbaplar saz ve söz âlemi iyaparlar. Bulak'ta sebtiyye köşkü mes resi vardır. Nil kenarında kat kat binalar, şahnişinler, hücreler olup, paşalar İstanbul'dan deniz yoluyle gelse bu sebtiyye kasrında alay eder- ler. Köşkün tavanında, köşkü yaptıranın târihi budur:

«Esseyyid Mehemmed el Bedrî ibn Ebtt! Bekaa veled el muizz mer- hum seyyid Yahyâ el Çikaanî. Sene 687.»

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.