FANDOMEÇS/14/39 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/41

leyman paşa Yemen'e, oradan Hindistan'a gidip, Portekizlilerden 9000 esir, 41 parça Alkarmata gemileri zaptetmişti. Sonra, Sultan Süley­ man'ın emriyle Hindistan'da hutbe okutup, sikke kesip, Hindistan'da zaptettiği kaleleri Hint padişahına hediye edip döndü. Yemen'de yedi adet bender iskeleleri fethetti. Sayısız ganimet malları ile Cidde'ye, ora­dan Mekke'ye geldi.

Yukarıda adı geçen 41 parça tunç topları beyti şerifin dört tarafına dizdi. Yoksa bunlar, orası için yapılmış tunç direkler değildir. Bu direkler birbirine kol kalınlığında demir halkalar ile bitişiktir. Her bi­rinin tepesinde altın alemler vardır. Kâbei şerif, zemzem suyuna gelin­ceye kadar bu tunç direkler arasında kalmıştır. Tavaf, bu direkler ara­sında yapılır, dışından olmaz. Büyük harem için küçük kara taşlar döşelidir. Bu taşlar, Hazreti İbrahim zamanından kalmadır.

Fakat büyük haremi şerif, beyti şeriften, Safâ kapısına kadar üç zıra' enli mermer döşelidir. Bâsıtıyye, Ziyâdiyye, ve Babı Selâma kadar da taş döşelidir. Haremi şerif içinde olan binalardan biri ile makam sınıfı arası elli adımdır. Makam sınıfı yüksek bir köşk gibidir. Etrafı beyaz mermer direklerdir. Tavanı kurşun örtülü kubbedir. 20 müezzini vardır. Hakir burada bir hatim tamamladım ve bir uzun dua ettim ki, on binlerce hacı Emin idi ve velinimetlerimizin ruhlarını yâdettik. Bil­hassa ana ve babam, üstadlarımız, Melek Ahmet paşa efendimiz, defter­dar zade Ahmed paşa, Şeydi Ahmed paşa, Canbulat oğlu Mustafa Paşa Kapudan Hasan paşa, Mevlevi Mehmed Paşa, Derviş-Mehmed paşa, Si-yavuş Paşa, Fazli paşa, Serdâr Ali paşa, ve diğer tanıdıklarımız ruh­larını yâdettik. Makam Hanefînin minberinde:

Dâver-i Cem-azemet Han Mehemmed yânî

Adli dâdile uyandırdı mülûk-i seyfi

Didi târihi (n) anın ehl-i Medîne göricek

Kati âlâ, güzel oldu bu Makaam-ı Hanefi (sene 1063).Bu makamın yanında makam mâliki vardır. Duvarları kurşun kap­lıdır, imamları, rüknü yemânî ile, rüknü Şâmî arasında imamlık ederler. Onun sağında haceri esved karşısında makam-ı imâm .......... Bu da alçak bir köşktür. Bu mahfil içinde hep beyti şerif hademeleri otururlar. Bun­lar Osmanlı sarayında otuz kırk sene hizmet edip azat edilen tâvâşilerdir. Bu makamın sağ tarafında, zemzem kuyusu üstünde İmam Şafii


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.