FANDOMEÇS/14/43 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/45

dediler.Kaç kere lebbeyk dedilerse, o kadar kere hac nasip olur.Duymayan hactan mahrum olur.Ama vekâleten hac eder diye bazı tefsirciler yazmışlardır.Beyit:

Her kime Ka’be nasip olsa Hudâ rahmet ider

Sevdiği kişiyi Hak Hânesine dâvet ider

MEKKE ŞEHRİNİN İMARETLERİ, HAYRATI VE ÇARŞILARI:

Biline ki Mekke şehri, yedi tepenin ortasında, yedi dere ve tepe üzerine kuzeyden güneye doğru bir şehirdir.Bu dereler içinde üç yol vardır.Kuzeyde Muallâ kapısına kadar ulu yoldur.

Bir ucu da Hammede tarafında Şebike dedikleri yere varır.Güneyde Yemen yolu üzerinde Hazreti Hamza’nın doğduğu makam vardır.Şehir, enliliğine cezzel dağı ile Ebî Kubeys dağı arasındadır.Bu ikisine Akşeban derler.Mekke’nin uzunluğu Muallâ kapısından Macene kapısına kadar 4200 adımdır.Ondan öteye şehrin sonuna kadar 3000 adım daha vardır.Muallâ kapısından Şebike kapısına kadar 170 Mekke zirâdır.Bu geniş yollardan başka 12 sokak daha vardır.Pazar yerinde olanlar düz yerdedir ve kumsaldır.Şehir içinde 740 mihrap vardır.

MEKKE ŞEHRİ MESCİTLERİ: Cübeyri kuyusu yakınında Mescid-i Nebi vardır.Cebeli Nebi üzerinde Hazreti Ömer mescidi, Acle kapısı yakınında Ebu Talip oğlu Ca’fer’in doğduğu mescit, Murfak sokağında Hazreti Ebu Bekir mescidi ve dükkânı vardır.Hazreti Abbas evi ve Kıs’an dağı yakınında Hanide mabedi ve İbrahim Ethem’dir.Bu iki sultan bu mescitte otururlarmış.Haccum dağı karşısında Mescidil Hak ve Mescidi Zayt?, aşağıda Mescidi müddeâ ve Mescidi rükûb derler, peygamber Medine’ye hicret ederken buradan gitmiştir ve Ten’im denilen yerden gelirken Hazreti Ayşe mescidi, Seyyid Ahmed Bedevi makamı vardır.


MEKKE’DE DUASI KABUL OLUNAN YERLERİ, MÜBAREK EVLERDE OLAN MESCİTLERİ BEYAN EDER: Metâf-ı şerif, Mültezem Rahmetülnebi mihrabı, beytullahın içi, Zemzem, haceri esved, Halilülrahman makamı, Kadem-i Nebi, Peygamber minberinin dibi, safâ ve Merve, mes’â ve Arafat, Müzdelife, İbrahim mescidi, Mine Cemreler, Sebir dağında Kebş mescidi, Hayf mescidi, Nahir mescidi, Meş’ar-i Haram mescidi,Velmürselât sûresini nâzil olduğu yer, Hazreti Hatice’nin


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.