EÇS/14/48 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/14/50


şehrinde çok kullanılır.Ama Mekke’de zifaf geceşi, sünnet düğününde oynayıp müfteilün vezninde şiirler söylerler.Hakir sorunca iberî dilidir dediler ve peygamber Mekke halkı için dua etmiştir.Kanaat sahibidirler.Zenginlikleri ticaret ve padişah tarafından gönderilen suredir,Mekke ve Medine şehrinde kat kat yüksek saraylar yapmışlardır.Hakir 146 beyti şeriflere varıp ziyaret edip fâtiha okuyup, bu evlerde evvelce oturanların ruhlarına hediye ettim.Bunlardan başka Mekke içinde, haremi şerifin dört tarafında 176 medrese vardır.

MEKKE ŞEHRİ MEDRESELERİ: Haremi şerif etrafında 40 büyük medrese vardır.Bunlar:(Bâbı selam, Kayıtbay , dört Süleyman hân Fereciyye, Garakiye, Bâbı Ziyad, Davudiye, İbrahimiye, Basatiyye medresesi, Selimiye, Muradiye Muhammediye, Hasekiye, Barkukiyye, Ömeriye, Ümmühâniye, Emir Hacciye,Sakabaşı, Surre emini, Şeyhülharem, Sokullu Mehmed paşa, Sinan paşa medreseleri olup, bunların çoğu Süleyman Han zamanında Mimar Sinan ağa yapısıdır.

Hacılar Mekke’ye geldikleri vakit bu medreselerde yatıp kalkarlar.Mekke şehri içinde 78 tekke vardır.Bunlardan bilhassa Muallâ’da Hazreti Mevlânâ tekkesi bir İrem bağı gibidir.Havuzlariyle, fıskiyeleriyle bir mesire yeridir.Bütün Mekke zarifleri buraya gelip zevk ve safa ederler.Bu tekkeyi Mehmed Hind-i Lâhorî yapmış, ve Konya’da Mevlana zâde Ali Ağa zâde Ferhad Çelebi şeyh idi. Hattâ Hüseyin Paşa efendimizi şeyh efendi davet etti.Tekke etrafında çadırlar kurulup yirmi gün kalıp şeyh ile sohbet ettiler. Ve yine Mısır çarşısı başında şeyh Abdülkadir Geylânî tekkesi vardır. Şam çarşısı yakınında şeyh Ali tekkesi, Bâbı Horasanî tekkesi, Hint padişahlarından Celâleddin-i Ekber tekkesi, Seyyid Ahmed Bedevî tekkesi, Nakşibend Bahaüddin tekkesi, İbrahim Desavkî tekkesi, Hacı Bektaşi Veli tekkesi, Ebî Kubeysde şeyh İsmail Celvetî tekkesi, Abdullah Cevleti tekkesi, eskiden İmam Hasan hazretlerinin evi imiş.Şeyh Abdurrahman Magribî kendi evlerini tekke etmiş, Mâlikî mezhebinde keşif ve kerametler sahibi kimsedir. Bunlardan başka 53 büyük han vardır. Her birinde yüzer ikşer yüz odalar vardır. Hacılar ve tüccarlar buralarda misafir olurlar. Alış veriş ederler.

MEKKEİMARETLERİ VE ÇEŞMELERİ: Mekke şehri yedi kayalık dağ ortasında kurak bir yerdedir. Bu yüzden Mekke halkı burada oturmayıp, hacdan sonra herkes yurduna giderdi. Hazreti Ömer zamanın-


İç Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.