FANDOMEÇS/14/52 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/54


yine muvakkat olarak nikâhlanır.Eski zamanda Mekke’de böyle imiş.Bunlar iftiradır.Şimdi yoktur.Temiz mezhepli kimselerdir.Gençleri mahbup, akıllı gulâmları vardır.Beyit:

Reftâre gelse rûh-i musavver revan olur

Güftâra gelse mûcize İsâ-beyan olur.

beyitler onlar hakkındadır. Anadolu’dan gelenler Medine’ de otururlar. Şerifler Medine’ye karışamazlar.Mekke toprağı o kadar ince ve lâtiftir ki, çeşitli destiler yapılır.

MEKKE KADINLARININ VASIFLARI: Bu şehrin kadınları güzellik sahibi, güzel yüzlü,peri çehreli, melek manzaralı, cennet tavusları gibi yürüyüşlü, keklik sekişli kimselerdir.Çeşitli kıymetli, sırmalı kumaşlar giyerler.Gümüşlü altınlı takkeler giyerler.Siyah örtüye bürünürler.Sürmeli gözlerinden başka yüzlerinden hiçbir yer görünmez.Fakat Habeş cariyeleri vardır ki, esmer renklidirler, görenin aklı perişan olur.Kahvehanelerde oynarlar.Bir kadın bir erkeğin yanından geçse, güzel kokusundan mest olur.

MEKKE’NİN ÇOCUK MEKTEPLERİ:150 çocuk mektebi vardır. Vakıfları sağlamdır. Her sene çocuklara birer kat elbise verilir.

KUR’AN ÖGRETME YERİ: 40 yerde Dârülkurra vardır. Bunlarda Hafsa, Ebubekir, İbn Kesir kıraeti, Kıraat-ı seb’a ,kıraat-ı aşere, kıraat-ı takrib öğretilir.

DÂRÜLHADİSELER: Mekke’de 40 yerde Dârülhadis vardır. Dersâmlarının, ve talebe lerinin muayyen ücretleri vardır. Ama Mekkeliler ağır hareketli kimseler olup ilim ile uğraşmazlar. Hepsi tüccarlardırlar. Hafızlık ve hadis ilmi Mısır’a mahsustur. Mekke’de birkaç Anadolulu vardır, ancak onlar ilimle uğraşırlar. Yoksa Mekke’den keramet sahibi, hâl ehli şeyhler çıkmamıştır. Çünkü hepsi hava ve hevesindedirler. Mekke erkekleri kadına düşkün olduklarından kadınlara mağlûpturlar. Hatunlar ne ferman ederse o olur. Erkekler sakalı kınalı kahveden kahveye dolaşır. Kadınları evlerinde aslâ yemek pişirmezler. Çok tenbeldirler. Elbise yıkamazlar, iplik eğirmezler. Evlerini süpürmezler. Bütün ihtiyaçlarını pazardan getirirler. Çok müsriftirler. Ama çok zengin olduklarından ihtişam içindedirler. Ama maksadımız aslâ kötülemek değildir. Biz olanı yazdık. Ama eşraflarının Mine pazarında sünnet düğünü yap-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.