FANDOMEÇS/14/57 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/59

Bâiss-i zindeği-i şer’i kavi

Vâîz-i milki melik nâsır-ı din

Müfti-i devr-i zaman rûy-i zemin

Gördü müsveddei aldı Hâme

Yazdı ismine seyâhatânme

Hamd-i billâh ki temam oldu kitab

Kilk-i sehvim ola ya Rabbi savab

Bu adı geçen velinimet efendilerimizin sohbetleriyle şereflendik.Beyit:

Minnet Hudây’a ermişim ol serv-i kaamete

Şükrüm budur ki kalmadı hasret kıyâmete

Bugünlerde Mısır’a gitmeğe karar verdik.Şerif Berekât’ın cülûsunda bulunmamız sebebiyle yol parası 300 sikke, bir Habeşî gulâm…Bir bohça elbise, bir şemâme anber ihsan ederek serdârımız Sarı Hüseyin paşaya gönderdiği eşyalardır:

12 saf kan küheylân, gerdanlarında şecereleri olduğu halde 12 Habeşî, ceylân gözlü, ay parçası tavaşî tarafından yuvarları tutulurdu.Yine 12 kısrak, yularlarını 12 Habeşî cariyeler tutarak, 12 tâvûsî hecinler üzerinde birer koncistanlı kölelerle hediyeler geldi.Aredından bohça bohça çeşitli kumaşlar, kitap okumağa mahsus rahle, mücevher kakmalı sandıklar ki her biri elmas, yakut, zümrüt ve diğer kıymetli taşlarla dolu idi, peşkirler, işlemeli avlular, luristan, mutlan, Keşmir şalları, bir torba anber, bir torba müşki Hatâyî, bir torba yılan panzehiri, itırşâhî Kalyemiski hayvanı, iki deve yükü lahsa, Basra kargısı uzun Kondürler gönderdi.Hüseyin paşa da Şerif Berekât’ın kethüdasına buyurdular ki:

<<Biz bu eşyalara hayran değiliz.Ancak Şerif hazretlerinden doğruluk isteriz.Eğer padişahın doğrusu ise, ben buğüne buğün padişahımızın mutlak vekiliyim,Kâbei şerifin anahtarını göndersin, yoksa bizim bu çeşit çalı çırpıya ihtiyacımız yoktur.>>

Deyince Şerif derhal beyti şerifin anahtarını cevahir zarf içinde paşaya teslim etti.Şerife bir pastin kürk ihsan olundu.Şerifin hediyeleri de kabul edildi.Bu husus İstanbul’a bildirildi.Paşa da Medine’ye hareket etti.Hakire de bu hediyelerden bir hayli eşya ihsan etti.Bunların hepsini Ciddi’ye götürdük.Cidde’de Hazreti Havva anamızı ziyarete gittik.


İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.