FANDOMEÇS/14/77 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/79

tarafa Süveyş’e üç saat uzaklıkta tatlı (Nabe suyu) vardır. Yüz kadar çarşısı olup, bu Süveyş benderi Mısır’a iki konaktır.Mısır kıpti Firavunlarından Totis hazreti İbrahim’i severdi.Mısır’dan Süveyş yoluyle ona hediyeler gönderirdi.Bir defasında Hâcer adlı bir cariye gönderdi.Hz. İbrahim hoşlanıp evlendi, İsmail ondan oldu.Firavun Totis Nil nehrini Süveyş’e akıtmak için yedi kere yüz bin âdem ile Beni Seyf karşısında hendekler kazıp, yedi yılda tamamlanıp Nil, Süveyş’e akar.Resûlu ekrem zamanına kadar böyle devam etti.Fakat kipti Firavunlardan Recil peygamberim çıktığını duyup, nasıl olsa sonunda Müslümanlar Mısır’ı alırlar, diye bu hendekleri kumla doldurdu.Sonra Mısır padişahlarından Muhammer Ekrad imam Şâfiî’nin öğretmesiyle Süveyş’ten Abbâsiye içinden, Belbis yakınında Tebniye gölüne kadar kesip, Süveyş denizini Akdenize akıttı.Böylece yetmiş sene devam etti.Zamanla bu da dolup battal oldu.Osmanoğulları himmet etse eskisi gibi Akdeniz’den Süveyş’e gemiler yine gidip gelebilir.Şimdi Mısır hacıları Mekke’ye gidip gelirken Süveyş ise Mesânî’ arasında adı geçen Tar’aların içinden geçerler.Nil’in Süveyş’e aktığı yerler bellidir.Büyük hendek lerdir.Bazı yerleri bir minare boyu derindir.Zamanımızda Kethüda İbrahim paşa padişaha arz edip Beni Seyf karşısından Nil’i evvelce olduğu gibi akıtmaya gayet etmiştir.Fakat kendisi Yemen fethine memur olup Süveyş benderinde kırk elli parça kadırga yapmağa başladı.Mısır akıllıları bu sırada paşa divanına gelip, eğer bütün Nil Süveyş deryasına akarsa Beni Seyf’ten Dimyat’a, Reşid’e kadar Nil’in iki tarafındaki köyler harap olur, ve padişaha bir kese mal hâsıl olmaz, dediler.Paşayı da bu işten vaz geçirdiler.Yoksa Nil’in bir Tar’ası Süveyş’e aksa bütün hacılar denizden gidip Mekke ve Medine’de bolluk olurdu.En nihayet İbrahim paşayı Yemen fethinden vaz geçirip, bütün gemileri ve Bulak’ta keresteleri sattırdılar.Hakir Süveyş’i de seyir ve temaşa edip geri döndüm.Yine batıya, çöller içinden 15 saat gittik.

MESÂNİ’ MENZİLİ: Hazreti Mûsa ile Firavun’un cenk ettiği yerdir. Ve Mûsa’nın sihirli yılanları yuttuğu yerdir.Bir adı da Dâr-ı Hamrâ’dır.Bütün kumlar kırmızıdır.Firavunların Mûsa elinde katlolunmasiyle akan kanlarından böyle kırmızı olmuştur derler.Burada Mısır’dan bazı karşıcılar geldiler.Buradan da ikindi üzeri Mısıra doğru hareket ettik.


KÜPLER:Denilen yerde Rada derler.Burada Mısır ağası, hacİç LinklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.