FANDOMEÇS/14/82 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/84


leşmeğe) derler. Kendilerini birleştiren kırlangıca dua ettiler.

Kırlangıç da Âdem'e gelip «Sizden bir ricam var. Benim etim gayet lezzetlidir. Onun için yılan çiyan yavrularımı yerler, evlâtlarım çoğal- ıııaz. Sîz sakalınızdan, Hava ana kâküllerinin tellerinden versin, çamurla karıktırıp sizin evinizin yanında yuva yapıp, yılandan çiyandan kurtu- layım» dedi. Âdem razı oldu. Kırlangıç yuvasını Âdem'in evinde yaptı. O zamandan beri kırlangıç, yuvasını daima insanların yakınında, evle- rinde yapar. Âdem ve Havva'mn evi Arafat dağı dibinde (Adem mutbağı) denilen yerdedir. Hazreti Nuh bu evi tamir etmiştir. Havva ana Şit'e bu evde hâmile kalmıştır derler. Bazıları da derler ki «Hazreti Âdem rüyasında ihtilâm olmuş ve menisi yere dökülmüştür. Bir yıl sonra onun döküldüğü topraktan Şit yaratılmıştır.» Ama doğrusu, Âdem'in me- nisinin döküldüğü yerden bir ağaç yetişmiştir ki hacı sakalı vardır, in- sana benzer, erkeği dişisi vardır. Erciş, Demavend, Elburz, Keşiş da- ğında bulunur. Arapçada (Yebrûhussanem ve abdüsselâm) derler. Doğ- rusu da budur.

Şit, kendi ikiz kız kardeşile evlenmedi. Hazreti Âdem (âyet) (Rabbena

zaleınnâ enfüseııâ ) diye Cenabı haktan Şit ile evlendirilmek üzere

bir huri istedi. Cebrail ile derhal huri gönderildi. Şit'e nikâh edildi. Şit bu huri ile Şam'ın Havran taraflarında yerleşti.

Conra Cenabı hak Âdem'e, ccnnette gördüğü köşklerden birini gön- derdi. Adına Beytül mâmur derlerdi.

Bir rivayete göre kızıl yakuttan, diğer rivayete göre beyaz inciden idi. Tufandan evvel bu köşk göğe çekilirken haceri esved bundan koptu ve tufan suyundan siyah oldu derler. Âdem Cibrilin öğretmesiyle bu "beyti tavaf ederdi. Târihçilere göre Hazreti Âdem'in 40 bin çocuğu ol-

muştur. Burada ziraat edilemediğinden Âdemoğulları zahmet çekerlerdi. Bu yüzden Mısır'a gittiler. Nil kıyıları çok verimli idi. Hazreti Âdem Mısır için dua etmiştir. Âdem cennetten kovulduğu vakit, cennet lisanı olan Arapçayı unutmuş ve Cebrailin talimi ile iberî dilini öğrenmişti.

HAZRETİ ADEM'İN MISIR HAKKINDAKİ DUASI:

muştur. Burada ziraat edilemediğinden Âdemoğulları zahmet çekerlerdi. Bu yüzden Mısır'a gittiler. Nil kıyıları çok verimli idi. Hazreti Adem Mısır için dua etmiştir. Âdem cennetten kovulduğu vakit, cennet lisanı olan Arapçayı unutmuş ve Cebrailin talimi ile iberî dilini öğrenmişti.

HAZRETİ ADEM'İN MISIR HAKKINDAKİ DUASI:

Hudarn tat jelem hoj çizerya felaj riba felaj riba

Mânası: (Allahım, benim imanımı şeytandan sakla, kurtar beni, îkurtar beni..)

Şojem şoken taraj delem şerij tena saraj yiri zahar biya

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.