FANDOMEÇS/14/83 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/85

Mânası: (Bütün meleklerin bana hizmet etsinler, buğday ver, ekmek yapayım.)

Refej delem jiraj jiraj Hudam. kedam
Mânası: (Nihayet ölüm olur olur benim Allahım.)

Harjbejini jar beniti jar jirini jar jirini
Mânası: (Oğullarıma bu şehri mamur eyle, mamur eyle..)
Hazreti Adem Mısır hakkında müfteilün vezninde böyle dua etmiştir.

BÜYÜK VE ESKİ ŞEHİR, MISIR’IN TEKİ, DÜNYA ANASI MISIR’IN KAHİRESİ:

Evvelâ hakir Evliya, 1083 Safer ayının yedinci günü (4 haziran 1672) Mısır’a girip, her tarafı seyredip parmağım ağzımda kaldı. Burada gördüğüm büyük sarayların, eserlerin kimler tarafından yapıldığını aşağıdaki kitaplardan tetebbu ettim.
MISIR TARİHLERİ VE DİĞER NADİR KİTAPLARI BEYAN EDER:

Evvelâ (Tevârih Hıtat-ı makrizi) muteber bir kitaptır ki kıptî İberi, Süryâni, Dehlevî, Moğolî, Lâtin ve Yunanca dillerine vakıftı. (Tarih-i Cerîr-i taberî) bir ulu kimsenin tarihidir. Hazreti Şeyh imam Süyütî’nin tarihi de çok muteberdir.

‘Tevarih-i sabiye), ibn Abdülhalim’in (Fütûhat-ı Mısır), ibni Abdül Kindî’nin (Fezâil-i Mısır’ı), (Kitâb-ı ibni Zolak), (Kitab-ı hıtat-ül feda’) (Kitâb-ı eykazül mütefaaddil), (Kitâbi ibn Yesir), Tacüddin Mehmed bin Abdullah’ın (Kitab-ı eykaz 1 emütegaafil) ibn Fadlullah’ın (Kitâbül Mesâlik’i), Şeyh Nasrüddin Kiımânî’nin (Muhtasar’ı), (Kitâb-ı menâhic el iber), (Târih-i sahâbe), (Târihütteerid), (Kitâbül esabe fî mârifetüssahabe), (Kitâb-ı ricâlül aşere), Zehebî’nin (Tabakaat ül huffaz’ı), (Kitâb-ı tabakaat ül şâfiiyye), (Kitâb-ı tabakatül mâliki), İbn Dokman’ın (Kitâb-ı tabakaatül Hanefiyye’si), ibni Cevzi’nin (Mir’âtüzzeman’ı), İbn Kesir’in (Kitâbül-bidâye vennihaye’si), ibn Hacer’in (Kitâb-ı ibn ül amr bi enbâü1 gamr’i), (kitâb-ı tâliüsseid fi târihüssaid), (Kitâb-ı seceannil fi evsâf-ı nehr-i Nil), (Kitâb-ı esmarül evrak) (Şehabi Çilebi tarihleri), Şeyh Süyûti hazretlerinin (Hüsnül muhadara’sı)
Bu yazdığım muteber kitaplardan başka daha nice mecmuaları, divanları Mısır’da tetebbu edip bize en fazla lâzım olan kat’î delilleri, rivayet edenleri, hadisi şerifleri müsveddelerimize yazıp hazreti Adem’den günümüze kadar Mısır’ın vasıf larını kısımlara ayırıp yazdık.

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.