FANDOMEÇS/14/90 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/92

BEŞİNCİ FASIL

REYYAN OĞULLARI AHVALİ: Bu Reyyan putperestti. Nil’de boğuldu. Yerine Ma’dan oğlu Kâşim geçti, o da ölünce yerine (Harim ibn Kenrub bin Zeyd Mûsa) geldi. Menof’u merkez edindi. 400 yıl hükümdarlık etti. Hazreti Mûsa ile cenk ederken Kulzüm denizinin Kolundur boğazında bütün askeriyle boğuldu. Yerine Zibake Oğlu Delûke adlı avrat melike oldu. Menuf şehrinin sütunlarını demir yaptı, binalarını kurşunla örttü, satıhları bakır kapladı. 700 hamam yaptı. 20 sene hükümdarlık yapıp 160 yaşında öldü. Yerine (Dergûn) melik oldu. Sonra Tudes, sonra Likas, sonra Merina, sonra oğlu Esmaris melik oldu. Katlettiler. İlk katledilen melik budur. Sonra (Betoles) kırk sene hükmetti. Yerine oğlu Balus, sonra Miyakil 120 sene melik olup arzı mukaddesi tahrip etti. Nihayet kendisini de bindiği at teperek öldü. Yerine oğlu Mertenos, sonra Mermore, sonra Likas, sonra Kobiş, elli vilâyeti yağma etti. Zamanında Buhtunnasır 1700 şehri harap, halkını esir ve kebap edip, Mısır kırk sene harap kaldı. Ermiya, İlya ve Danyal peygamberleri de Safed şehrinde esir etti. Fakat vahy geldiğini görüp salıverdi. Mısır halkını Mısır’a sürdü. Kudüs’ün tamirine izin verdi. Bu asırda rumlar, İsrail üzerine galip oldular. Burada Amalka ve Reyyan sülâlesi tamam oldu.

ALTINCI FASIL

MISIR’A GİREN ENBİYAYI BEYAN EDER: Evvela Hazreti Adem, onunla Şit oğlu Kınan, Mehlâil (yıldız ilminde mucizesi vardı), Uhnuh ve İdris.. Lâkabı Hürmüz’dür. Şeyh demektir. Adı İdris ve Hamd, Hamud, Huno, Cercis ve Kefildir. İdris, Sabiyye kavmine peygamber gönderilmiştir. 140 parça şehir yapmıştır. Sonra. göğe çekildi «Ve refa’na mekânen aliyya..» âyeti deilidir. Terzilikte, ilmi kitabette üstad idi. Hazreti İbrahim ve İsmail melik Totiş zamanında Mısır’a gelmişlerdir. Yakup, Yusuf’u görmeğe 12 evlâdı ile Mısır’a geldi. Büyük oğlu Yehuda idi. İbn Yâmen, Hazreti Seyyah, Niyail, Ruil, Şemun, Meshare, Zahil, Darem, Lâvi, Azerya... Bunlar hep Yakub’un çocuklarıdır. 16 sene Mısır’da kalıp, Yakup ölünce Safed’te gömülüdürler. İbn Yamen, Yusuf’un öz kardeşi olduğundan Yusuf’la birlikte Fayyum’da kaldı. Yusuf’un oğlu Efrayim de burada doğdu. Mısır toprağında bunlardan başka peygamber-zâde yoktur. Mısıra ayak basan Hazreti Lut, Mûsâ, Harun bu iki kardeş Asvan yakınında Ermen’de doğmuşlardır. '

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.