FANDOMEÇS/14/94 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 14.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/14/96

âey: «Ve kaale misvetün... Yusuf sûresi 30» Ayet: «Ve kaale min aksel Medîneti..» Âyet: «Fasbuha filmedîneti. Kasas sûresi 18.» Âyet: «Ve cealna'bni meryem.. Mü'minun sûresi 50», Âyet: «Ec'alnî min.. Yûsuf sûresi 55». Âyet: «Ve kezâlike sekenna.. Yusuf sûresi 21.» Ayet: «Felen ebrahal arda.. Yusuf süreği 80» âyet «inne. Fir'avune-alâ.. Kasas suresi 4» âyet «in türidü illâ en tekûne.. Kasas sûresi 19). Ayet «Yüridü en yuhricüküm. A'raf sûresi 110» âyet «Kemisle cennetin birebvetin.. rB kara sûresi 265.»

Yâni tefsirciler, Rebve'd'eia maksat Mısır'dır derler., Bazıları Şam-" dır derler.

Âyet: «Evelem yerev ennâ nesûkulmâe.. Secde sûresi: 27». Âyet «Ve '• Kudderna fihâ..» âyet '«iremezâtel imad elletî.. Fecir sûresi: 8».

'''''Bazı tarihçiler irem bağım iskenderiye'de demişler, aıj}a dünya müvrerihi Hıtat Makrizî Mısır'ın güneyinde 'Sebili Allâm olan yedide idi, Allah gizledi. Hattâ orada bazı cevahir taşlan .bulunup bin kuruşa, satıldığını hakir görmüşümdür. Bazıları Şanı yakınındadır derler, Ama Mısır'dadır denilir çoktur. Çünkü îrem bağım yapan Şeddad'ın aşıl vatanı Mısır'da Asvan'dır. Mısır hakkında âyet:

«Ve  kad ' ''''ahsene (bi izâ ahrecnî mnessicni. Yusuf .sûresi 10O.»

'Ve yine âyet: «Se üziküm dârelfâsikin.. A'raf sûresi 145» Doğrusu Mısır'ın askerî taifesi fâsik, zorba, lûtî, zânî gayet çoktur. Âyet «Külli cebbarın anid.. ibrahim sûresi 15». Bütün halkı Firavun kavmidir! Su ve havası dolayısiyle cebbardırlar. Daima iki fırkadırlar. Biri Benî Haram, biri Beni Cüzamdır. Sabah akşam birbirleriyle kavga edip, galip gelen, mağlûbun karısının karnını yatıp karnındaki oğlunu katleder. Nil suyu içen atlan da şerrânîdir. Yine atları hakkında Cenabı hak «Ve demmernâ mâ kâne fasnau Firavnu.. A'raf sûresi ,187» buyurmuş­tur. Ama Cenabı bârînin nazarı taallûk ettiğinden cebbar, fâsik, zânî, zorba, lûtî, zemmam, nemmam, fassal olanlar yaşamaz, belâsını bulur.'Allanın hiknıeti çekirge de Mısır'da yaşamaz. Hattâ Abdurrahman paşa zamanında güneş ışığını bile kapayacak kadar çok çekirge gelip, bir günde köy ve kasaba halkı onları yiyip bitirmişlerdir. Geride ka­lanları da uçup Nilde boğuldular. Hattâ peygamber zamanında Mekke-yi çekirge istilâ edince Resulü ekrem (Yarabbi, bu haşeratı Mısır'a gönder) diye dua ederler. Ashap sbeebini sorunca (Mısır, Allanın mu­hafazasındadır. Bütün rical ile oradadır. Orada zalim, fâsik, muzır mah-


==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.